Ouderenbeleid

Het gemeentelijk ouderenbeleid richt zich op de vragen, wensen en behoeften van de oudere inwoners van Valkenswaard. Uitgangspunt is het streven om ouderen zo lang mogelijk gebruik te laten maken van algemene voorzieningen met betrekking tot wonen, zorg en welzijn. Deze groep inwoners heeft daarnaast ook behoefte aan specifiek beleid met bijbehorende voorzieningen op terreinen als ontmoeting, ontspanning, dagbesteding, vervoer en veiligheid.

Aandachtsgebieden
Het gemeentelijke ouderenbeleid ontwikkelt zich langs drie beleidslijnen:

 1. zelfstandige ouderen, deze ouderen zorgen volledig voor zichzelf. De meeste ouderen behoren tot op zeer hoge leeftijd tot deze groep. Ze gebruiken de voorzieningen die andere leeftijdsgroepen ook gebruiken. De centrale beleidspunten zijn:
  - preventie
  - voorlichting
  - vrijwilligerswerk
  - ontmoeting, ontspanning, dagbesteding
  - vervoer
  - veiligheid
 2. ouderen met een groeiende zorgvraag, deze ouderen willen nog zelfstandig wonen, maar hebben daarnaast behoefte aan hulpverlening of een passende woning. Het gemeentelijk ouderenbeleid in Valkenswaard richt zich met name op deze kwetsbare groep. De centrale beleidspunten zijn:
  - de kwetsbaarheid ten gevolge van de spanning tussen vraag en aanbod van mantelzorg en zorg door instellingen
  - de financiële kwetsbaarheid: groeiende eigen bijdragen; stille armoede
  - de sociale kwetsbaarheid: afnemende mobiliteit leidt tot minder mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting
  - de psychologische kwetsbaarheid: partners, vrienden, familie vallen weg; vereenzaming
  - bevordering van samenwerking tussen zorginstellingen
  - bevordering van mantelzorg
 3. afhankelijke ouderen, deze ouderen hebben acute hulpvragen en zijn afhankelijk met betrekking tot welzijn, wonen en zorg. Ze hebben gespecialiseerde en intensieve hulp nodig, meestal binnen de muren van een instelling. Mantelzorg en ambulante zorg alleen zijn niet meer afdoende. De centrale beleidspunten zijn:
  - samenwerking bevorderen tussen zorginstellingen, die zich met deze doelgroep bezighouden
  - voorwaarden scheppen op het gebied van ruimtelijke ordening en nieuwbouw van woonvoorzieningen.
   

Rol van de gemeente
De gemeente speelt een actieve regisserende rol in het ouderenbeleid. Het is dus zaak voor de gemeente om zicht te houden op ontwikkelingen, daar mede richting aan te geven, discussie te stimuleren, problemen te analyseren, oplossingen te zoeken, voorwaarden te scheppen, samenwerking te bevorderen, te bemiddelen en waar nodig knopen door te hakken. Wie regisseert neemt het voortouw en komt met de belanghebbenden tot vormgeving, uitvoering en evaluatie van ouderenbeleid.

Structurele overlegvormen
De overleg- en adviesstructuur inzake het gemeentelijk ouderenbeleid is tweeledig:

 1. Wmo Adviescommissie Aanbodzijde (vertegenwoordigers van de instellingen)
 2. Seniorenbelang Valkenswaard (vertegenwoordigers van de doelgroep).


Wmo Adviescommissie Aanbodzijde (WAA)
Deze overleggroep van instellingen ontwikkelen/actualiseren en volgen de uitvoering van het Wmo-meerjarenplan en (tussen)evaluatie daarvan. Vanuit de nieuwe Wmo-Adviescommissie aanbodzijde wordt een delegatie gevraagd om het ontwikkelen van het deelbeleidsplan integraal seniorenbeleid en (tussen)evaluatie mee vorm te geven. Deze groep instellingen bestaat uit: Seniorenbelang, Woningbelang, Paladijn, GGD, Valkenhof, WOONbedrijf, Zuidzorg, MW Dommelregio, gemeente aangevuld met GGzE en Lunetzorg.

Seniorenbelang Valkenswaard
Het Seniorenbelang vormt voor de ouderen zelf, de vragers, de organisatie die de belangen van de ouderen behartigt. Vanuit deze positie en functie van belangenbehartiging is het Seniorenbelang de vaste overleg- en adviespartner voor het college van burgemeester en wethouders over ouderenaangelegenheden.

De positie en functie van het Seniorenbelang (voorheen Seniorenberaad) is vastgelegd in convenant dat tussen de gemeente en Seniorenbelang in augustus 2008 is gesloten.