Weer Samen Naar School

De rijksoverheid streeft ernaar kinderen met leerproblemen zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs onderwijs te laten blijven volgen. De wet Weer Samen Naar School (Wsns) beoogt de negatieve spiraal die tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs bestond op te heffen.

Verwijzing naar het speciaal onderwijs was in het verleden meestal definitief, terugplaatsing naar het reguliere onderwijs kwam bijna niet voor en het speciaal onderwijs groeide dan ook sterk.

Weer Samen Naar School
Doel van de wet is de basisschool zodanig toe te rusten, dat leerlingen die speciale zorg en aandacht nodig hebben, zoveel mogelijk in het regulier basisonderwijs opgevangen kunnen worden.

Daarvoor is flexibele zorg op maat en dichterbij de basisschool nodig. Ook is het zaak eerder hulp te geven, zodat doorverwijzing naar het speciaal onderwijs niet nodig wordt. De basisscholen beschikken daartoe over deskundigheid, die binnen het speciaal onderwijs is opgebouwd.