Peuterspeelzalen

Peuterspeelzaalwerk bevordert de ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 4 jaar door hen in groepsverband samen te brengen in een daarvoor ingerichte ruimte onder deskundige begeleiding. Het primaire doel is niet scholing of opvoeding, maar gelegenheid bieden tot spelen, ontwikkeling en ontmoeting in groepsverband, waardoor sociale, creatieve en motorische vaardigheden worden gestimuleerd. Een aanvullende functie is vroegtijdige signalering van problemen in de ontwikkeling van het kind.

De peuterspeelzaal is in principe niet bedoeld voor opvang van kinderen van ouders die werken of andere bezigheden buitenshuis hebben. Ouders kiezen er zelf voor op vrijwillige basis. Opvang is wel een belangrijk motief, maar geen basisfunctie. Het is aanvullend op de thuissituatie.

Lokaal

Elke Nederlandse gemeente kan een eigen beleid voeren. De gemeente Valkenswaard subsidieert het peuterspeelzaalwerk en draagt bij aan onder meer passende huisvesting, algemeen beheer, versterking van de organisatie en ondersteuning van de leidsters. Valkenswaard telt acht peuterspeelzalen.

Wat bieden de peuterspeelzalen?

Peuterspeelzalen hebben de taak om de algehele brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De leidsters bieden activiteiten en spelsituaties aan waarin de belangrijkste ontwikkelingsgebieden aan bod komen. In de leeftijd van 2 tot 4 jaar vinden belangrijke ontwikkelingssprongen plaats. De peuterspeelzaal biedt een goede begeleiding en ondersteuning van peuters en ouders aan tijdens deze belangrijke periode. Er is aandacht voor de motorische-, sociaal-emotionele-, cognitieve-, creatieve- en taalontwikkeling. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, bieden leidsters deze op maat aan. Ouders kunnen met vragen over de opvoeding bij leidsters terecht. Doordat u bij een peuterspeelzaal ook andere ouders ontmoet, is er ook gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Stichting Peuterdorp Valkenswaard hanteert de opgestelde kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen en de GGD controleert de speelzalen hier jaarlijks op. De leidsters volgen regelmatig een opfriscursus voor bedrijfshulpverlener of peuter EHBO. Op de peuterspeelzalen spelen kinderen in een veilige omgeving.

Pedagogisch ondersteuner

De peuterspeelzalen hebben de taak ieder kind op een systematische wijze te volgen in zijn of haar ontwikkeling. De leidsters doen dit door de kinderen te observeren tijdens hun spel. Bij signalering en begeleiding van kinderen met problemen kunnen de peuterspeelzaalleidsters gebruikmaken van een pedagogisch ondersteuner. Hij of zij ondersteunt en begeleidt de leidsters en observeert het gedrag en de ontwikkeling van peuters. Na overleg met ouders en leidsters kan de ondersteuner een handelingsplan opstellen om het gedrag en ontwikkeling gerichter te stimuleren. Als het nodig is, legt hij of zij huisbezoeken af en ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Tot slot begeleidt de pedagogisch ondersteuner ouders in het proces van doorverwijzing. De pedagogisch ondersteuner heeft regelmatig contact met de ouder-kind verpleegkundige van ZuidZorg en heeft zitting in andere zorgnetwerken van Valkenswaard. Stichting Peuterdorp Valkenswaard is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit is een netwerk waarin de zorg voor kinderen geregeld wordt tussen verschillende instellingen die met de kinderen werken en waarin hulp op elkaar kan worden afgestemd.

Klik hier voor nadere informatie over de Stichting Peuterdorp Valkenswaard.

Peuterspeelzalen in de gemeente Valkenswaard

Stichting Peuterdorp Valkenswaard

Van de Venstraat 9
5555 KK VALKENSWAARD
T 040-2040428
info@peuterdorp.nl
I valkenswaard.peuterdorp.nl

Borkellijntje

Dorpsstraat 55a
5556 VL BORKEL EN SCHAFT
T 040-2068636

Duimelot

Van de Venstraat 9
5555 KK VALKENSWAARD
T 040-2048919

Hummelhofje

Kromstraat 12a
5554 NH VALKENSWAARD
T 06-46666894

Kiekeboe en Olke Bolke

Hovenierswei 18
5551 RE VALKENSWAARD
T 040-2045538

Pipohuis

Haagstraat 130a
5552 HP VALKENSWAARD
T 040-2042999

't Schuurke

Rudolfusdal 60
5551EG VALKENSWAARD
T 06-10494943

Zoef Zoef

Antwerpsebaan 3
5554 JV VALKENSWAARD
T 040-2015690

Zie ook

Lokaal Educatieve Agenda