Leerplicht

Maak uw keuze:
- de Leerplichtwet 1969
- begin en einde van de leerplicht
- vrijstelling van de leerplicht
- vakantie en verlof
- geoorloofd en ongeoorloofd verzuim
- schorsing en verwijdering
- de taken van de leerplichtambtenaar
- heeft u nog vragen?
- interessante websites


terug naar boven

De Leerplichtwet 1969

Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom is de leerplicht, waaronder ook de kwalificatieplicht valt, vastgelegd in de wet.

 

terug naar boven

Begin en einde van de leerplicht

Volledige leerplicht
Uw kind mag al naar school zodra het 4 jaar is geworden. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als uw kind op bijvoorbeeld op 10 oktober 5 jaar wordt, moet het vanaf de eerste schooldag in november naar school. Dit betekent dat uw kind dan 5 volledige dagen per week naar school moet. Soms is een volledige schoolweek te lang voor uw kind. De Leerplichtwet biedt dan de mogelijkheid tot vrijstelling. In goed overleg met de directeur van de school kunt u toestemming vragen om uw kind tijdelijk nog een aantal uren per week thuis te houden. Dit kan echter alleen zolang uw kind niet ouder is dan 5 jaar. De directeur van de school bepaalt het aantal uren per week en op welke dag.

De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Daarna is uw kind kwalificatieplichtig tot zijn/haar 18e verjaardag. Leerplicht is ook een leerrecht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Kwalificatieplicht
Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma nodig op minimaal mbo 2 of havo/vwo-niveau. Zo'n diploma heet een startkwalificatie. Een startkwalificatie vergroot niet alleen de kans om een baan te vinden maar vergroot ook de kans om deze te behouden. Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Dit betekent dat ieder jonger leerplichtig is tot zijn/haar 18e verjaardag, tenzij hij/zij een startkwalificatie heeft. Dit is nieuw en komt in plaats van de gedeeltelijke leerplicht. Voldoen aan de kwalificatieplicht kan door volledig dagonderwijs te volgen of door een combinatie van leren en werken. De kwalificatieplicht houdt ook in dat uw zoon of dochter na het behalen van het vmbo-diploma een overstap moet maken naar een mbo-opleiding.

Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, worden geholpen naar een passend onderwijs- of leertraject.

Jongeren die tussen 1 augustus 2006 en 31 juli 2007 17 jaar geworden zijn, vallen onder de overgangsregeling. Dit betekent dat zij zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, vallen onder de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten).

Startkwalificatie
Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat uw kind de school pas verlaat na het behalen van een startkwalificatie. Daarmee wordt bedoeld dat uw kind dan tenminste een diploma VWO, HAVO of MBO op minimaal niveau 2 heeft gehaald.

Voortijdig schoolverlaten
In Nederland vinden we het belangrijk dat jongeren naar school gaan, dat ze leren voor een beroep en daarmee later een baan krijgen. Maar soms lukt het niet op school. Straks.nu kan jongeren hierbij helpen. Straks.nu is er voor alle jongeren van 18 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet op school zitten en graag terug willen naar school. Een startkwalificatie is een diploma Havo, een diploma VWO of een diploma niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. Straks.nu werkt samen met het onderwijs, met jongerenorganisaties, met leerplichtconsulenten, Werkplein Mercado, het Jongerenloket, het UWV en met hulpverlening, etc. De dienstverlening is gratis en richt zich op de gehele regio Eindhoven, De Kempen en Helmond/Peelland. Er is tevens een vestiging van Straks.nu in Helmond.

Een studieloopbanadviseur van Straks.nu is iemand die samen met jou bekijkt welke mogelijkheden jij hebt op het gebied van school. Samen met de studieloopbaanadviseur kijk je welke opleiding bij je past.

Vijf dagen naar school of liever leren en werken combineren?

Uiteindelijk maak je samen de keuze voor een geschikte opleiding. De studieloopbaanadviseur kan je ook helpen bij praktische zaken zoals jou aanmelden op een school, of je helpen bij het maken van je CV.

Waar is Straks.nu?
Valkenswaard werkt samen met studieloopbaanadviseurs van Straks.nu van de Gemeente Eindhoven. Zij houden onder andere spreekuur in Valkenswaard. In overleg met jouw studieloopbaanadviseur bekijk je welke lokatie voor jou het beste uitkomt. Straks.nu is er voor alle niet-leerplichtige voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar.

Meer informatie of aanmelden?
Op de website www.straks.nu vind je meer informatie. Je kunt je via de website ook aanmelden bij Straks.nu.

Het adres van Straks.nu regio Eindhoven/De Kempen is:
bezoekadres: Stadhuisplein 6, 5611 EM Eindhoven
postadres: Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven
email: straks.nu@eindhoven.nl.

De studieloopbaanadviseurs van Straks.nu van Eindhoven/de Kempen zijn: Fridel Vullings, Mariëlle Verhoeven, Sabina van Loo, Anita Lousberg en Raphke Berger, telefoon 040-238 2726.

terug naar boven

Vrijstelling van de leerplicht

In een aantal situaties kunt u vrijgesteld zijn van de verplichting om uw kind in te schrijven op een school. Dit kan bij een van de volgende redenen:

 • uw kind kan om lichamelijke of psychische redenen niet (meer) naar school. Dit moet door een onafhankelijke arts of psycholoog worden vastgesteld, die hier vervolgens een verklaring voor dient af te geven;
 • u heeft overwegende bezwaren tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van uw woning gelegen scholen;
 • uw kind studeert in het buitenland. U dient dan wel een bewijs van inschrijving van de desbetreffende school in dat land te overleggen.
   

Is één van deze situaties op u van toepassing, dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met de leerplichtambtenaar in uw gemeente. Deze kan beoordelen of de vrijstelling ook voor u of uw kind geldt. Leidt u met uw kind(eren) een trekkend bestaan, dan geldt er voor u een speciale regeling. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Vervangende leerplicht
Soms is het voor kinderen om andere redenen dan hierboven vermeld staan (bijvoorbeeld gedragsproblemen) niet meer mogelijk om volledig onderwijs te volgen. In samenspraak met u als ouder, de school en de leerplichtambtenaar is het voor jongeren vanaf 14 jaar mogelijk om gedurende een bepaalde periode (dit kan een schooljaar zijn) naast onderwijs op school de lestijd ook met een praktijkgedeelte in te vullen. Ook hier wordt u geadviseerd contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

terug naar boven

Vakantie en verlof

In de Leerplichtwet 1969 staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Uw kind mag dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk.

Extra verlof bij religieuze feesten
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en het suikerfeest. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting wordt gegeven. U dient dit wel tijdig bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat schooljaar.

Bij uw aanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof kunt opnemen.

Daarnaast moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:

 • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen;
 • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan;
 • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
   

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gegeven, zoals:

 • verhuizing van het gezin;
 • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
 • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
 • overlijden van een bloed- of aanverwant;viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60 jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.
   

De volgende situaties zijn GEEN "andere gewichtige omstandigheden"

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer om zodoende verkeersdrukte te kunnen mijden;
 • verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere school zitten) al wel vrij zijn.
   

Aanvragen van verlof
U dient uw verzoek voor verlof altijd in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor "andere gewichtige omstandigheden" kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is, die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente en neemt deze, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek. Houdt er rekening mee dat u uw aanvraag minimaal 8 weken voor aanvang van het gewenste verlof bij de directeur van de school indient.

Niet eens met het besluit?
Als uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk bezwaar tegen te maken. U dient dan een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens vermeld staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • de omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
 • argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.
   

De behandeling van uw bezwaarschrift mag maximaal 6 weken duren. Het besluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft zolang van kracht.

terug naar boven

Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Ziekteverzuim
Het kan voorkomen dat uw kind wegens ziekte tijdelijk niet naar school kan. Meldt in dat geval uw kind dan 's morgens tijdig ziek, zodat de school weet wat de reden en de vermoedelijke duur van het verzuim is. Elke school heeft hier zo haar eigen regels voor. Informatie hierover kunt u natuurlijk bij de school krijgen.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Verlof dat zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt opgenomen, wordt aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur van de school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die vervolgens een onderzoek naar de reden van het verzuim zal instellen. Afhankelijk van zijn/haar bevindingen kan er een proces-verbaal opgemaakt worden. Bij ongeoorloofd verzuim voor vakantie onder schooltijd wordt altijd proces-verbaal opgemaakt.

Te laat komen
Ook te laat op school of in de les komen wordt aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. Het meest komt dit voor in het voortgezet onderwijs. Leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs kunnen persoonlijk op hun gedrag worden aangesproken. Als uw kind te vaak te laat komt, dan kan dat voor de school reden zijn dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot een taakstraf via Halt.

terug naar boven

Schorsing en verwijdering

Schorsing
Als uw kind zich op school misdraagt, dan kan dat voor de schoolleiding een reden zijn om een maatregel te treffen. Zo'n maatregel kan een schorsing zijn. Een schorsing mag maximaal 5 dagen duren. Daarna is uw kind in principe weer welkom op school. De schoolleiding kan echter van mening zijn dat een langere schorsing noodzakelijk is. De directeur van de school kan dan een nieuwe schorsing opleggen. Hij/zij moet de reden hiervan wel goed kunnen motiveren. Als de schorsing langer dan 1 schooldag duurt, moet de directeur de Inspectie van het Onderwijs informeren.

Verwijdering
Het gedrag van uw kind kan van dien aard zijn, dat de schoolleiding het niet meer verantwoord vindt om uw kind nog langer op school toe te laten. U zult begrijpen dat er dan al heel wat gebeurd moet zijn en er al menig gesprek met u over uw kind gevoerd is. De school mag uw kind niet zomaar van school verwijderen. Scholen hebben namelijk de verplichting om eerst voor uw kind een andere school te vinden. Voor de school duurt deze inspanningsverplichting 8 weken.

Als de basisschool of school voor beroepsonderwijs na 8 weken geen andere geschikte school voor uw kind gevonden heeft, dan mag het uw kind na deze periode verwijderen.

In het voortgezet onderwijs geldt echter, dat er altijd een andere school gevonden moet worden. Lukt dit niet, dan blijft uw kind gewoon leerling van die school. Bij een verwijderingprocedure wordt in de meeste gevallen de leerplichtambtenaar betrokken. U kunt bij hem/haar terecht voor hulp en informatie.

terug naar boven

De taken van de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat de Leerplichtwet, waaronder ook de kwalificatieplicht valt, wordt nageleefd. Hij of zij controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven.

De leerplichtambtenaar heeft contact met de school en stelt direct een onderzoek in als er een melding is dat een leerling zonder toestemming wegblijft. Het zonder toestemming wegblijven van school heet "ongeoorloofd verzuim". Regelmatig te laat komen, spijbelen of in schooltijd op vakantie gaan zijn voorbeelden van ongeoorloofd verzuim.

terug naar boven

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over leerplichtzaken dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Valkenswaard. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer van de gemeente Valkenswaard bellen 040-2083444 en vragen naar de leerplichtambtenaar of mailen naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. de leerplichtambtenaar.

terug naar boven

Interessante websites

terug naar boven