Allochtone leerlingen

In Nederland kennen we de leerplicht. Deze wet geldt ook voor allochtone leerlingen en jeugdige asielzoekers, ongeacht hun status. Landelijk zijn opvang en begeleiding gericht op integratie van allochtone leerlingen in het regulier onderwijs. De hoofdlijnen van het beleid dat zich richt op opvang en begeleiding van allochtone leerlingen in basis-en voortgezet onderwijs in Valkenswaard, luiden als volgt:
 

  • onderinstromers (allochtone leerlingen die voor het eerst naar de basisschool gaan) komen als iedere andere 4-jarige in groep 1.
  • neveninstromers (allochtone leerlingen tussen 5 en 12 jaar die rechtstreeks uit het moederland in Nederland aankomen of in een opvangcentrum gewoond hebben) worden aangemeld bij de wijkschool, maar krijgen maximaal een jaar les in een neveninstroomproject in Eindhoven.
  • oudere leerplichtige allochtone leerlingen komen, afhankelijk van hun didactische instroomniveau, op de lokale school voor voortgezet onderwijs (scholengemeenschap Were Di) of op een speciale voorziening (scholengemeenschap Floor Evers of het Stedelijk College Eindhoven).
     

Voorwaarden voor succes

Voorwaarden om op dit terrein tot een sluitende lokale en regionale aanpak te komen zijn onder meer extra leerkrachten, bundeling van middelen en faciliteiten, nadruk op kwaliteit van het (extra) gebodene, voldoende begeleiding en advisering van scholen, goede materiaalvoorziening en toetsing.

Doelen

Alle inspanningen op dit terrein zijn met name gericht op beheersing van de Nederlandse taal. Ook wordt gestreefd naar onder meer vermindering van verwijzing naar speciale voorzieningen, vermindering van schooluitval, meer doorstroom in het voortgezet onderwijs en het volgen en registreren van lokale ontwikkelingen.

Problemen en aanpak

Welke problemen hebben allochtone leerlingen in het onderwijs en hoe worden die aangepakt? Nederland als tweede taal op de (basis)school houdt vaak in, dat allochtone leerlingen extra remediale zorg krijgen, al dan niet in groepsverband. Toch verloopt de taalverwerving niet probleemloos.

Vaak ontbreekt het bij de onderinstromers aan voldoende beheersing van de Nederlandse taal om het geboden onderwijs te volgen. Het neveninstroomproject in Eindhoven neemt echter geen 4-jarige leerlingen aan. De extra begeleiding komt zo op de leerkracht neer. Niettemin bereiken leerlingen in deze doelgroep al doende een zekere mate van taalbeheersing in het Nederlands. Voor deze groep zijn specifieke taalprogramma's voorzien:

  • voor de neveninstromers is er het neveninstroomproject. Na dit project zijn de leerlingen vaak mondeling aanspreekbaar. Qua woordenschat en schriftelijke vaardigheden is er nog wel achterstand en extra begeleiding op school blijft dan ook noodzakelijk.
  • taalzwakke allochtone leerlingen krijgen opvang en begeleiding in het reguliere basisonderwijs met behulp van specifieke taalprogramma's.
  • leerplichtige kinderen van asielzoekers die tijdelijk in Valkenswaard verblijven, komen terecht op basisschool De Kleine Wereld in Budel. Daar zijn speciale leerkrachten aanwezig.
     

Voor nadere informatie klikt u op leerplicht.