Nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen

Wat is het doel van de nadere regel?

Het is voor het bedrijfsleven van belang om met partners samen te werken en nieuwe relaties aan te gaan. De gemeente wil dit faciliteren door het ondersteunen van activiteiten van ondernemersverenigingen die het ondernemersklimaat bevorderen.

Welke activiteiten komen voor een subsidie in aanmerking?

Voor een subsidie komen activiteiten in aanmerking die (mede) door een of meerdere Valkenswaardse ondernemersverenigingen worden georganiseerd en bijdragen aan het ondernemersklimaat. De activiteit moet in Valkenswaard worden georganiseerd en een vertegenwoordiging van de gemeente dient aan de activiteit te kunnen deelnemen. Er kan dan worden gedacht aan ondernemersbijeenkomsten of workshops rondom een bepaald thema.

Hoogte subsidie?

De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van €1.500,00. Wanneer de activiteit duidelijk bijdraagt aan het versterken van de verwevenheid van het Valkenswaardse bedrijfsleven met Brainport bedraagt de gemeentelijke subsidie maximaal 75% van de kosten met een maximum van €1.500,00.

Wanneer de activiteit slechts bedoeld is voor de leden van de aanvragende ondernemersvereniging of slechts in beperkte mate bijdraagt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat is dat reden om een lager subsidiepercentage toe te kennen.

In voorkomende gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om het maximale subsidiepercentage en/of het maximale subsidiebedrag te verhogen.

Hoe en wanneer moet de subsidie worden aangevraagd?

De aanvraag moet minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het voorgeschreven formulier. Download hier het formulier voor het aanvragen van de subsidie: aanvraagformulier nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen.

Het formulier met bijlagen moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard of mail naar subsidies@valkenswaard.nl.

Welke gegevens moeten bij de aanvraag worden ingediend?

  • Een begroting van de uitgaven en inkomsten van de activiteit
  • een kopie van de statuten
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar.

Wanneer wordt op de subsidieaanvraag beslist?

Op de aanvraag wordt binnen 8 weken beslist.

Een subsidie op grond van deze nadere regel bedraagt maximaal €1.500,00. Een subsidie van minder dan of gelijk aan €1.500,00 wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Welke verordening is van toepassing op de subsidies activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen?

De Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard is van toepassing.

Hoeveel budget is beschikbaar voor het uitvoeren van de nadere regel?

Voor het uitvoeren van de nadere regel is voor 2015 een bedrag beschikbaar van maximaal €5.000,00.

Bij wie kan nadere informatie over de nadere regel activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer (040) 2083444.