Zo denkt Valkenswaard over het verkeer!

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2013.

Hoe denken inwoners van Valkenswaard over het verkeer, de verkeersveiligheid? En wat zouden ze in de toekomst graag verbeterd willen zien? In de maand april van dit jaar hebben inwoners uit de gemeente Valkenswaard een verkeersenquête ingevuld. Daarnaast vond er op 9 april een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van belangengroepen in Valkenswaard over de verkeerscirculatie in Valkenswaard. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Deze uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe Mobiliteitsbeleid.

Onderzoek

De enquête en de discussie met de klankbordgroep hebben enorm veel informatie opgeleverd over hoe inwoners denken over de verkeerssituatie in Valkenswaard. Al deze informatie is opgenomen in de notitie: 'Hoe denkt Valkenswaard over het verkeer?' Verbeterpunten die uit het onderzoek komen zijn onder meer de bereikbaarheid van het centrum tijdens de spits en de bereikbaarheid van parkeerplaatsen. Ook worden suggesties gedaan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op diverse plaatsen.

Vervolg

Deze inventarisatie is een eerste stap om tot een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Valkenswaard te komen. De uitkomsten van het onderzoek worden aangeboden aan de gemeenteraad, zodat de raad aan het college aandachtspunten mee kan geven voor het Mobiliteitsplan 2013. Na de zomerperiode gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van de bouwstenen (beleidscenario's) voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Deze bouwstenen worden ook met de klankbordgroep en vervolgens met de gemeenteraad besproken. Dat is wat later dan oorspronkelijk was gepland. De reden daarvoor is dat het planproces van de provincie Noord-Brabant voor de Westparallel enkele maanden vertraging heeft opgelopen. De keuze van de precieze plek waar de Westparallel en de bijbehorende aansluitingen  komen te liggen is dermate bepalend is voor de verkeersdoorstroming in Valkenswaard, dat pas als dat bekend is verdere stappen kunnen worden gezet met het Mobiliteitsplan. 

Bereikbaar Valkenswaard

Het nieuwe mobiliteitsplan is een van de deelprojecten van het programma Bereikbaar Valkenswaard. Hiermee wil de gemeente Valkenswaard samen met inwoners werken aan een goed bereikbaar en verkeersveilig Valkenswaard met een aantrekkelijk centrum. Bereikbaar Valkenswaard is een van de projecten die bijdragen aan de Toekomstvisie 2030.

Enquête

In totaal vulden 87 inwoners de enquête op de website van de gemeente Valkenswaard in. Aan de bijeenkomst op 9 april deden 36 vertegenwoordigers van belangengroepen mee. Het onderzoek is niet representatief, omdat de groep van respondenten niet representatief is samengesteld. Wel geeft het onderzoek een goed beeld van wat er in de gemeente leeft. Bovendien ontvingen we veel waardevolle informatie over knelpunten in het verkeer en verbetersuggesties.