Wijzigingen beheer oude begraafplaats

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2011.

Er gaan diverse nieuwe regels gelden voor het begraven op de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofstraat.

 

De gemeenteraad heeft hierover in zijn vergadering van 28 april 2011 een aantal besluiten genomen. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2012, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al eerder merkbaar en de officiële publicatie van de besluiten vindt rond 1 juni al plaats. Daarom gaan we in dit artikel al in op de belangrijkste wijzigingen.

 

Regels voor begraven op oude begraafplaats
Vanaf 1 januari 2012 kunnen op de oude begraafplaats enkel mensen begraven worden die een binding hebben met Valkenswaard. Hiervan is sprake als iemand hier tenminste 20 jaar woont of als bloedverwanten in de 1e (ouders en kinderen) of 2e graad (grootouders, broers/zussen, kleinkinderen) van hem of haar op dit kerkhof begraven zijn. In het geval van minderjarige kinderen moeten hun ouders aan de regels voldoen.

 

Een andere wijziging is dat op het zogenaamde overgangsdeel van dit kerkhof (ook bekend als het voormalige Antoniuskerkhof) de mogelijkheid wordt geboden om afwijkende grafbedekkingen (grafstenen en dergelijke) op te richten. Uiteraard zijn hiervoor wel richtlijnen opgesteld die moeten voorkomen dat de uitstraling van deze monumentale begraafplaats wordt aangetast. Als hiervan gebruik wordt gemaakt wordt een toeslag van 100 % op de grafrechten in rekening gebracht.

 

Ook nieuw is, dat vanaf 1 januari 2012, de mogelijkheid wordt geboden om een graf te reserveren. Hier tegenover staat dan wel de verplichting om vanaf dat moment voor de reservering ook grafrechten te betalen.

 

Overigens zal de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof aan de Sil uitgebreid worden. Na afronding van deze uitbreiding biedt de gemeente ook op deze begraafplaats een reserveringsmogelijkheid.

 

Verwijderen grafbedekkingen
Om het begraven op de oude begraafplaats weer mogelijk te maken, worden dit najaar de grafbedekkingen van ongeveer 370 graven verwijderd. Het betreft graven waarvan de grafrechten niet meer worden betaald. De voormalig rechthebbenden hebben in een eerder stadium al bij de gemeente aangegeven dat ze de rechten niet meer wensen te verlengen. Het is vervolgens gebruikelijk dat de gemeente de grafbedekkingen verwijdert.

 

Besluitvorming
Om de hiervoor beschreven wijzigingen mogelijk te maken was een aanpassing nodig van de toepassing zijnde regelgeving. Het gemeentebestuur heeft hiervoor de volgende beleidsstukken vastgesteld:

  • de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012;
  • de verordening op de heffing en de invordering van de Lijkbezorgingrechten 2012;
  • de regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.

 

Deze regelingen liggen vanaf maandag 6 juni ter inzage in het gemeentehuis, bij de bibliotheek en in het Dorpshuis in Borkel en zijn ook te raadplegen op deze website > actueel > verordeningen.

 

Valkenswaard op Begraafplaatsenonline.nl
Sinds kort is de gemeente Valkenswaard aangesloten op Begraafplaatsenonline.nl. Dit is een site waarop u kunt opzoeken waar iemand op een bepaald kerkhof begraven ligt. Zowel de oude begraafplaats als begraafplaats Eikenhof zijn op deze site te vinden.

 

Oude begraafplaats

 

Oude Begraafplaats