Voorkeursalternatief voor Westparallel bekend

Dit item is gearchiveerd op 25-10-2013.

De Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe Verbinding is op donderdag 10 oktober gekomen tot een voorkeursalternatief voor de Westparallel. De Stuurgroep N69 is nu aan zet om het regionaal advies over te nemen en aan te bieden aan Gedeputeerde Staten (GS).

Gemeenten Bergeijk, Valkenswaard en Veldhoven, Staatsbosbeheer, ZLTO, Natuurmonumenten, Kamer van Koophandel Brabant, Waterschap de Dommel en Provincie Noord-Brabant zijn het eens over een tracéligging van de Westparallel. De weg ligt op voldoende afstand tot de kernen van Braambosch, Riethoven en Dommelen. Zo wordt de geluidhinder voor de bewoners geminimaliseerd. Door dit tracé veranderen verkeersstromen binnen Dommelen waarvoor provincie Noord-Brabant en gemeente Valkenswaard samen naar aanvullende maatregelen zoeken. Met deze tracékeuze wordt de landbouwstructuur hersteld en is er ruimte om in de Keersopperbeemden de natte natuurparel te realiseren. Er is draagvlak voor deze oplossing bij de partijen en de totale weginpassing lijkt binnen het beschikbare budget te passen.

Het college van GS neemt op 29 oktober een beslissing over het regionale advies.

Wethouder Marcel Bax ( heeft namens gemeente Valkenswaard zitting in de Bestuurlijke Werkgroep) zegt over het nu bereikte resultaat:
"We hebben tijdens het overleg goed naar elkaar geluisterd. Welke belangen brengen de verschillende partijen in en welke argumenten hebben ze daarvoor? We waren het er echter vanaf het begin over eens dat het algemene belang voorop staat: de Westparallel moet er nu eindelijk maar eens komen. Dit intensieve proces heeft geleid tot een nieuw tracéalternatief waarin de wensen van de inwoners van Riethoven en Dommelen en die van de agrariërs zoveel mogelijk tot hun recht komen. Tegelijkertijd moest de kwaliteit van de natuur in het zoekgebied optimaal geborgd worden, zodat een integrale oplossing ontstaat. In het nieuwe tracéalternatief hebben alle partijen de moed gehad water bij de wijn te doen, om zo tot één, gezamenlijk gedragen advies aan Gedeputeerde Staten te komen. Een kwestie van geven en nemen, maar vooral van regionaal denken. Dit tracéalternatief is werkbaar en betaalbaar. Voor elke partij niet ideaal maar wel aanvaardbaar binnen de grenzen wat mogelijk is."