Voorbereidingen nieuw plan Buitengebied van start

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.

De gemeente Valkenswaard is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw en actueel bestemmingsplan Buitengebied.

 

Het huidige plan dateert al uit 1998 en is tussentijds twee keer op onderdelen herzien. Het plan sluit niet meer aan bij de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden die een gemeente tegenwoordig heeft bij het huidige provinciale ruimtelijke beleid.

 

Het nieuwe plan Buitengebied heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Valkenswaard, met uitzondering van de gebieden waarvoor aparte plannen worden opgesteld zoals Lage Heide, Dommelkwartier en Eurocircuit. Ook de kern Borkel & Schaft valt buiten het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan Buitengebied in hoofdzaak een conserverend plan wordt, Dat wil zeggen dat het in beginsel niet zal gaan om nieuwe ontwikkelingen. Een aantal gewenste ontwikkelingen die al langer bij de gemeente bekend zijn en als haalbaar worden beschouwd zullen wel worden meegenomen.

 

Het maken van een bestemmingsplan Buitengebied is een intensief proces dat ongeveer twee en een half jaar in beslag zal nemen. Het streven is om in de zomer van 2013 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben. De nu gestarte voorbereidingen bestaan onder meer uit het maken van een zorgvuldige inventarisatie. Naar verwachting zal de inventarisatiefase één tot anderhalf jaar in beslag nemen. In de eerste helft van 2012 zou dan een voorontwerp-bestemmingsplan ter visie kunnen liggen, waarop inwoners hun mening kunnen geven.

 

De gemeenteraad zal op gezette tijden bij het proces worden betrokken om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen voorontwerp-bestemmingsplan.

 

De komende tijd zullen wij u via berichten op deze website en de gemeentepagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze procedure.