Vingerafdrukken in database?

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2011.

In de afgelopen weken raakte de discussie over opslag van vingerafdrukken in een (centrale) database en op het reisdocument in een stroomversnelling. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Donner, heeft hierover onlangs een brief aan de Tweede Kamer gezonden.

Samenvatting van de brief van Donner

  • De opslag van de vingerafdrukken in de chip van de reisdocumenten verandert niet. Dat is namelijk verplicht op grond van Europese regelgeving.
  • De huidige opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties wordt voor nu gestopt.
  • Ten aanzien van de Nederlandse identiteitskaart (NIK) verandert er vooralsnog niets. Er zijn plannen om op termijn een andere wettelijke status te geven aan de NIK. Dat biedt Nederland de mogelijkheid om, anders dan voor het paspoort, eigen afwegingen te maken over het digitaal opslaan van gegevens in de NIK. Hiervoor is wel een wetgevingstraject nodig. Dat vergt tijd. Overigens kan er met de NIK gewoon gereisd worden binnen de Europese Unie. Op grond van de richtlijn1 van 29 april 2004 die gaat over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, heeft namelijk iedere EU-burger die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort het recht het grondgebied van een lidstaat te verlaten, binnen te komen dan wel daar maximaal 3 maanden te verblijven.

Wat betekent dat nu allemaal?

Opnemen van vingerafdrukken
Er wordt niet gestopt met het opnemen van vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden namelijk wel opgeslagen in de chip van de reisdocumenten. Dat is verplicht op grond van de Europese verordening. Dus voor het opnemen van de vingerafdrukken bij de aanvraag van een reisdocument verandert er niets.

Opslag van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie

  • De vingerafdrukken worden in de decentrale reisdocumentenadministraties opgeslagen tot het moment waarop het reisdocument wordt uitgereikt aan de aanvrager.
  • De vingerafdrukken van de aanvragen die sinds de invoering (2009) zijn opgeslagen, worden verwijderd.

Andere wettelijke status van NIK

  • De Nederlandse identiteitskaart krijgt een andere wettelijke status, waardoor Nederland eigen afwegingen kan maken over het digitaal opslaan van gegevens in de Nederlandse identiteitskaart. Hiervoor zal een wetsvoorstel worden ingediend.
  • De nieuwe wettelijke status heeft geen gevolgen voor de Nederlandse identiteitskaarten die al zijn uitgereikt en die tot die tijd nog uitgereikt worden.

Informatie
Kijk op http://www.bprbzk.nl/Reisdocumenten/Nieuws/Opslag_vingerafdrukken_voor_nu_stopgezet voor meer informatie of neem contact op met het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, telefoonnummer 040-2083444.