Verkeerseffecten Gebiedsakkoord voor Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 01-06-2012.

Het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 staat op 31 mei 2012 op de agenda van de gemeenteraad van Valkenswaard.

 

Het akkoord bevat afspraken tussen 25 partijen over het oplossen van de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de regio. Ook in Valkenswaard zijn die problemen dagelijks voelbaar. Onderdeel van het akkoord is de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A67 bij Veldhoven en de N69/Luikerweg onder Valkenswaard. Ook zijn aanvullende verkeersmaatregelen (de zogenaamde Nulplus-maatregelen) en diverse natuur-, milieu- en landschapsverbeteringen in het akkoord opgenomen.

 

Ter voorbereiding op de besluitvorming heeft de raad het akkoord intensief bestudeerd en hierover diverse vragen gesteld aan het college. Het ging daarbij hoofdzakelijk om de effecten die uitvoering van het akkoord voor de gemeente Valkenswaard gaat hebben.

 

Veel vragen hingen samen met het feit dat in het Gebiedsakkoord wordt gekozen voor slechts één uit te werken variant, namelijk de Westparallel. De onderzoeken voor de door de provincie opgestelde planMER gaven immers aan, dat de variant West-Midden op regionaal niveau verkeerskundig ook positief scoort. Voor de situatie binnen Valkenswaard - en met name in Dommelen - gaven de onderzoeken geen eenduidig uitsluitsel. Om toch enig beeld te krijgen van de verkeerskundige verschillen tussen beide varianten op het Valkenswaardse wegennet, is binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft, een globale doorrekening uitgevoerd met het eigen verkeersmodel. De resultaten van deze doorrekening zijn via deze website (gemeente > projecten > N69 > presentaties N69) integraal te bekijken. Samengevat zijn de conclusies als volgt:

  • de varianten Westparallel en West-Midden bieden op regionaal niveau een vergelijkbaar passende verkeerskundige oplossing
  • de variant Westparallel is verkeerskundig voor Valkenswaard iets beter dan West-Midden
  • met de Westparallel wordt Dommelen beter bereikbaar, zonder dat dit leidt tot noemenswaardig extra doorgaand verkeer
  • en tot slot: niks doen is voor de gemeente Valkenswaard de slechtste optie.

 

Bovenstaande conclusies sterken het college in zijn advies aan de gemeenteraad om in te stemmen met het Gebiedsakkoord en op een actieve manier te participeren in de verdere uitwerking van de maatregelen in het vervolg van het proces.