Vergaderschema gemeenteraad aangepast

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2010.

Vanaf september 2010 zullen de commissievergaderingen van de raad niet meer op donderdag plaatsvinden, maar op maandag.  

 

Dat betekent dat de eerstvolgende commissievergadering plaatsvindt op maandag 13 september in de raadszaal in het gemeentehuis met de gebruikelijke aanvangstijd: 20.00 uur.

 

De gemeenteraad heeft geconstateerd dat tot op heden de geagendeerde onderwerpen van een commissie niet altijd die aandacht kunnen krijgen die nodig is om de raadsvergadering goed voor te kunnen bereiden. Afgelopen tijd is bekeken of en zo ja hoe hierin verbetering mogelijk is.

 

De oplossing lijkt gevonden te kunnen worden door de commissievergadering voortaan op maandagavond te houden met een eventuele uitloop naar de donderdagavond in diezelfde week.

 

Nieuwe vergaderdata
Deze verandering in het vergaderschema gaat direct na het zomerreces in. De data van de commissievergaderingen in 2010 zijn nu:

  • maandag 13 september
  • maandag 11 oktober
  • maandag 8 november
  • maandag 6 december.

 

Voorbereiden besluitvorming
De belangrijkste taak van de raadscommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad. Tijdens de commissievergadering wordt vooral nadere toelichting op de voorliggende stukken aan het college gevraagd. Commissievergaderingen vinden doorgaans twee weken voor de raadsvergadering plaats. In Valkenswaard is gekozen voor één raadscommissie waarin alle raadsleden zitting hebben. De Gemeentewet schrijft voor dat een raadslid voorzitter is van een raadscommissie.

 

De commissievergaderingen vangen aan om 20.00 uur en vinden plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.

 

Spreekrecht
Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat.

 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, de heer mr. C. Dorsman. Hij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040-2083407.