Vaststelling Nota veiligheid 2011-2014

Dit item is gearchiveerd op 15-08-2011.

Op 30 juni jl. heeft de raad de nieuwe nota veiligheid 2011-2014 vastgesteld.

 

In de nota wordt inzicht gegeven in de huidige veiligheidssituatie van de gemeente en de wijze waarop de veiligheid verder wordt vergroot. Ook de doelen die gemeente op veiligheidsgebied wil bereiken zijn in deze nota neergelegd. Op welke wijze deze doelen bereikt gaan worden, wordt jaarlijks in een uitvoeringsprogramma door het college van burgemeester en wethouders naar voren gebracht.

 

Veiligheidsanalyse
Uit de criminaliteitscijfers van de politie en de rapportcijfers die de inwoners geven aan hun veiligheidsgevoel, blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de veiligheid in Valkenswaard. Wel wil de gemeente stereven naar het nog verder verbeteren van de veiligheid en dan met name op specifieke terreinen. Het gaat dan om zaken die in de wijk spelen, omdat men zich in elk geval in de eigen woon-, leef- en werkomgeving écht veilig moet voelen. Voor het veiligheidsbeleid 2011-2014 wordt dan ook met name de aandacht gericht op veiligheid in de wijk.

 

Doelstelling
De strategische doelstelling van het veiligheidsbeleid van de gemeente Valkenswaard is vitale, leefbare wijken waarin alle mensen zich veilig voelen, veilig zijn en bereid zijn de veiligheid te bevorderen.

 

Thema's
In de nota integraal veiligheidsbeleid wordt de uitgangssituatie beschreven aan de hand van de vijf veiligheidsvelden en bijbehorende 25 veiligheidsthema’s die in de VNG-handreiking ‘Kernbeleid Veiligheid’ zijn benoemd.
Per veiligheidsveld zijn concrete ambities geformuleerd.
Enkele prioriteiten voor de komende jaren zijn:

  • veilige woonomgeving
  • veiliger Centrum met minder overlast
  • verminderen woninginbraken
  • aanpak alcohol en drugsgebruik onder jongeren
  • aanpak verkeersveiligheid
  • bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad

Op deze prioriteiten zijn specifieke subdoelstellingen geformuleerd, die makkelijk meetbaar zijn.

 

De komende jaren worden diverse maatregelen genomen om deze doelstellingen te bereiken. Denk hierbij aan een eigen coördinatiepunt buurtbemiddeling, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, campagne woninginbraakpreventie, acties op gebied van verslavingsbeleid, actualisering verkeersbeleid, uitbreiding Wet BIBOB, etc.

 

Ter inzage
De nota Veiligheid 2011-2014 ligt ter inzage ligt vanaf 6 juli 2011 ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55. Ook is de nota in te zien op deze website.