Vanaf 1 juli 2015 GR Samenwerking A2- gemeenten uitgebreid met samenwerking op gebied van bedrijfsvoeringstaken

Dit item is gearchiveerd op 10-04-2014.

De colleges van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben het koersdocument ‘ Nog krachtiger en dichterbij’ vastgesteld, waaraan sinds het najaar van 2013 hard is gewerkt. 

In dit koersdocument staan de kaders en uitgangspunten voor de uitbreiding van de samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten met bedrijfsvoeringstaken beschreven. Daarmee vormt dit document de basis voor definitieve besluitvorming over de mate en het tempo waarin de samenwerking tussen de drie gemeenten zich in de komende jaren zal doorontwikkelen. Ook voor deze nieuwe stap in de samenwerking zijn het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid belangrijke motieven. Ook verwachten de drie gemeenten dat - op termijn – efficiencyvoordelen worden behaald.

In 2015 willen de drie gemeenten de samenwerking binnen de GRS A2 uitbreiden met taken op het gebied van bedrijfsvoering. Concreet betekent dit dat de taakvelden personeel & organisatie, financiën en administratie, facilitaire zaken, inkoop, communicatie, gegevensbeheer en managementondersteuning ook een plek krijgen binnen de GRS A2. De medewerkers van de drie gemeenten die bij deze taakvelden werken, gaan rechtspositioneel over naar de GRS A2. Daarmee stijgt het aantal voltijds arbeidsplaatsen binnen de GRS A2 van 53 naar 160. Dit betekent overigens niet dat deze medewerkers ook fysiek verhuizen naar de GRS A2. Wanneer dat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt, blijven medewerkers op de huidige locatie werkzaam. De andere medewerkers worden verspreid over de drie gemeentehuizen. Om welke functies dit gaat, wordt komende tijd duidelijk bij de uitwerking van een implementatieplan voor de samenwerking op de bedrijfsvoeringtaken. Dit plan bevat naast een huisvestingsconcept onder andere een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, een beschrijving van de ambtelijke hoofdstructuur, een exploitatiebegroting en een projectbegroting. Het implementatieplan moet medio 2014 gereed zijn en wordt in het derde kwartaal van 2014 ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden van de drie gemeenten. 

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. Sinds 1 april 2012 is de samenwerking verankerd via de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten waarin de onderdelen Werk en Inkomen, I&A en Juridische Zaken zijn ondergebracht. Al vanaf de start van de GRS A2 is het de intentie geweest om het takenpakket van de GR uit te breiden.