Valkenswaard bewijst goede dienst aan bedrijven

Dit item is gearchiveerd op 08-07-2013.

De gemeente Valkenswaard heeft meegedaan aan het ‘Bewijs van Goede Dienst voor Bedrijven’. Dat is een instrument waarbij de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven wordt getoetst op concrete en meetbare normen voor dienstverlening. Valkenswaard heeft een prima score behaald. 

Van de 124 gemeenten waarvan per 1 februari 2013 het rapport is gepubliceerd, hebben twee gemeenten aan meer normen voldaan. De deelnemende gemeenten uit Zuidoost-Brabant halen de prima score van Valkenswaard niet.

De daarbij toegepaste methodiek neemt als uitgangspunt de tien belangrijkste ondernemerswensen, zoals nageleefde termijnen, deskundigheid en actualiteit van gemeentelijke informatie, etc. Deelname aan Bewijs van Goede Dienst voor Bedrijven verschaft inzicht in zowel de aspecten van dienstverlening waarop de gemeente goed presteert als de aspecten van dienstverlening waar extra aandacht voor nodig is. Dit past bij de ambitie van de gemeente om ondernemerschap zo goed mogelijk te faciliteren.

Resultaten

Het bedrijf SIRA Consulting heeft de onafhankelijke meting gedurende de tweede helft van 2012 uitgevoerd. De gemeente heeft drie van de tien gestelde normen niet gehaald. De normen die niet gehaald zijn, hebben betrekking op het voldoen aan aanvraagtermijnen, de hersteltermijn bij termijnoverschrijdingen en de administratieve lasten. Dit heeft zo zijn redenen. Zo wordt de norm voor aanvraagtermijnen soms overschreden omdat om praktische redenen de terrasvergunning en vergunning kansspelautomaten samen worden afgehandeld met de drank- en horecavergunning.
Voor wat betreft de administratieve lasten geldt dat Valkenswaard beter scoort dan het landelijk gemiddelde. De norm wordt echter niet gehaald omdat het product ‘vergunning gebruik openbare ruimte’ naar verhouding zwaar doorweegt. Het halen van een reductie van 25% ten opzichte van het landelijk gemiddelde is gezien de aard van het product niet realistisch.

Prima score

Strikt genomen leent de toegepaste systematiek zich niet voor een benchmark. De producten waarvan een meting plaatsvindt, kunnen namelijk per gemeente enigszins verschillen. Desondanks kan zeker worden geconcludeerd dat Valkenswaard een prima score heeft behaald.

Verbeterplan

In het verbeterplan zijn acht prioritaire actiepunten aangedragen, waarmee de dienstverlening richting ondernemers verder kan worden verbeterd: implementeren digitaal vergunningsysteem, doorontwikkelen digitale snelbalie vergunningen, dereguleren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), opstellen uitvoeringsbeleid voor evenementen en stroomlijnen van het uitvoeringsproces, evaluatie van het huidige horecabeleid en opstellen nieuw horecabeleid, vaststellen servicenormen voor dienstverlening en vastleggen in een kwaliteitshandvest, verbeteren volledigheid van de productinformatie op de gemeentelijke website en stroomlijning en optimalisatie van interne processen voor vergunningsafhandeling. Binnen de ambtelijke organisatie is geborgd dat deze actiepunten worden opgepakt en tot resultaat gebracht.