Totaaloplossing N69 stap dichterbij

Dit item is gearchiveerd op 05-04-2012.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeenten Bergeijk, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Lommel (België), Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, de Belgisch-Vlaamse Overheid, provincie Limburg (België), Waterschap de Dommel, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Actiegroep N69, Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW), Kamer van Koophandel, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Recron en provincie Noord-Brabant.

 

De bestuurders van de samenwerkende partijen van de Grenscorridor N69 in dit gebied presenteerden op 14 maart het concept-gebiedsakkoord met een totaaloplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied. In de afspraken zijn de nieuwe verbindingsweg N69 (tussen de A67 bij Veldhoven-West en de huidige N69 bij Valkenswaard), aanvullende verkeersmaatregelen en natuur-, milieu- en landschapsverbeteringen opgenomen. Met de overeengekomen afspraken is de totaaloplossing een stap dichterbij. Het concept-gebiedsakkoord wordt nu vrijgegeven ter besluitvorming in de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten de komende maanden.

 

De N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens zorgt al 30 jaar voor verkeersproblemen en overlast in de regio. De weg loopt dwars door de dorpskernen Valkenswaard en Waalre en zorgt voor overlast door onder andere vrachtverkeer op de weg en sluipverkeer in de omgeving. Dit geeft ook leefbaarheidsproblemen in de kernen van Bergeijk en Eersel.

 

De 25 samenwerkende partijen, bestaande uit overheden, natuurorganisaties, belangenverenigingen en bedrijfsleven in de regio, leggen na 2 jaar intensief overleg dit akkoord ter verdere besluitvorming voor aan hun achterbannen. Dit totaalpakket, dat rekening houdt met de belangen van alle partijen, bevordert de doorstroming van het verkeer en verbetert de leefbaarheid van de regio. Bovendien wordt er extra geïnvesteerd in natuurlijke, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

 

Vervolg

In de maanden maart t/m juni ligt het concept-Gebiedsakkoord ter besluitvorming voor in de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten, en vervolgens in gemeenteraden en Provinciale Staten van de betrokken overheden. Ook de natuur- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven zullen dit aan hun achterban voorleggen. De ondertekening van het definitieve Gebiedsakkoord is voorzien op 27 juni 2012.

 

Het gebiedsakkoord bevat drie onderdelen

 

1. De nieuwe verbinding
De nieuwe weg wordt een 2 x 1 baans 80 km weg. Het doorgaand verkeer gaat niet meer dwars door de kernen van Valkenswaard en Waalre, maar via de nieuwe verbinding tussen de aansluiting A67 bij Veldhoven en de huidige N69 ten zuiden van Valkenswaard (de voorkeursvariant 'Westparallel Plus'). Voor het tracé is een zoekgebied vastgesteld. Bij de inpassing van de weg wordt rekening gehouden met onder andere de beken, het landschap en de landbouw. Met de nieuwe verbinding ontstaat een nieuwe internationale route van Veldhoven-West tot de Belgische grens en wordt de bereikbaarheid van de Brainport en de economische centra verbeterd. Het noordelijke deel van de huidige N69 wordt afgewaardeerd.

 

De provincie Noord-Brabant heeft €140 miljoen gereserveerd voor de aanleg van de weg en de (wettelijk verplichte) natuurcompensatie. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan en bijbehorende milieueffectrapportage. Doel is om voor einde 2015 de daadwerkelijke uitvoering te starten.

 

2. Aanvullende verkeersmaatregelen ('Nulplus')
Dit pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de doorstroming op de lokale wegen verbetert en het sluipverkeer wordt tegen gegaan.In de woongebieden van Waalre, Aalst, Valkenswaard, Eersel en Bergeijk worden sluipverkeer-werende maatregelen getroffen. Ook worden onder andere digitale verkeersinformatieborden geplaatst en verkeerslichten en kruisingen aangepast op de lokale wegen, een vrachtwagenverbod ingesteld en stil asfalt gelegd op de N397 en wegen in Eindhoven, Aalst en Valkenswaard. Daarnaast bevat het maatregelen die het gebruik van fiets en OV bevorderen. Zo wordt een fietspad over de Oude Spoorbaantracé in Valkenswaard en Waalre aangelegd. De mogelijkheden voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden nader uitgewerkt.

 

De kosten en uitvoering van de maatregelen komen voor rekening van de gemeente waar deze maatregelen worden uitgevoerd. Dit is een totaalbedrag van € 16,5 mln. Daarnaast is een bijdrage van provincie (€5 mln), SRE (€3 mln) en derden (€3,9 mln) nodig. De uitvoering hiervan start in 2012.

 

3. Gebiedsimpuls
Met de gebiedsimpuls wordt de natuurlijke en landschappelijke omgeving versterkt in de aanliggende gebieden en beekdalen, zoals de Keersop en het Dommeldal. Dit komt bovenop de natuurcompensatie en -mitigatie die wettelijk verplicht is bij de aanleg van een nieuwe weg. In deze gebieden wordt bijvoorbeeld natuur ingericht, de landbouwkundige structuur en waterhuishouding verbeterd en wandel- en fietspaden aangelegd. De gebiedsimpuls richt zich op de balans tussen landbouw, natuur, landschap, water en recreatie. Hiervoor wil de provincie €12 miljoen beschikbaar stellen. Daarnaast worden aanvullende gelden gezocht, zoals Europese subsidie. Uitvoering gebeurt in samenwerking met overheden en natuur-, landbouw- en milieuorganisaties.