Stand van zaken plan Dommelkwartier tijdens themabijeenkomst raad op 22 september

Dit item is gearchiveerd op 23-09-2011.

Op donderdag 22 september vindt om 20.00 uur in het gemeentehuis aan De Hofnar een themabijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over de stand van zaken van het plan Dommelkwartier. De bijeenkomst is openbaar.

 

Er wordt een uitgebreide toelichting gegeven op het plan, de visie voor het Dommeldal en het beoogde woningbouwprogramma. Ook wordt uitgelegd hoe de vervolgprocedure voor plan Dommelkwartier eruit ziet.

 

Huidige planfase Dommelkwartier
De gemeente Valkenswaard is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan Dommelkwartier. Het plan voor het Dommelkwartier omvat de ontwikkeling van het gebied tussen de wijk 't Gegraaf in Valkenswaard en Dommelen. Naast twee woningbouwlocaties, te weten Hoppenbrouwers en de Weegbree, richt het plan zich op een stevige natuurlijke- en landschappelijke verbetering van het groene gebied rondom de Dommel. In totaal kent plan Dommelkwartier een omvang van circa 50 hectaren, waarvan 40 hectaren gereserveerd wordt voor natuur- en landschapsontwikkeling.

 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het Dommelkwartier heeft dit voorjaar vier weken ter inzage gelegen in het kader van inspraak en vooroverleg. In die periode zijn in totaal 20 reacties ingediend, die de gemeente helpen om plan Dommelkwartier verder aan te scherpen. Het college verwacht voor het eind van dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. De insprekers op het voorontwerp krijgen dan ook bericht hoe het college met hun reactie is omgegaan.

 

Integraal plan
Plan Dommelkwartier is een integraal plan. Dat houdt in dat diverse functies en mogelijkheden zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Zo worden bijvoorbeeld de meest intensieve functies (wonen, kantoor, infrastructuur) direct tegen de bestaande bebouwing van 't Gegraaf aan geprojecteerd en neemt de gebruiksintensiteit af naarmate de afstand tot de Dommel kleiner wordt.

 

Woningbouw en landschapsvisie
Kenmerkend voor de beoogde woningbouw in plan Dommelkwartier is dat het gaat om grondgebonden woningen (in uiteenlopende klassen). Datzelfde geldt voor het onlangs door de raad vastgestelde bestemmingsplan Lage Heide. Gezamenlijk komen deze plannen tegemoet aan een groot deel van de behoefte aan dit soort woningen in onze gemeente. De afgelopen jaren was er voornamelijk sprake van appartementenbouw op inbreidingslocaties.

 

Voor het Dommeldal wordt een landschapsvisie opgesteld waarbij ook wordt gekeken naar de locaties en kwaliteit van de huidige dierenweiden en volkstuinen. Liggen deze op de gewenste locatie of zou een andere plaats binnen dit gebied misschien optimaler zijn? Uiteraard zal hierover tijdig met de betrokken huurders/grondeigenaren worden gesproken. Daarnaast wordt via plan Dommelkwartier geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen (wandelpaden, speelvoorzieningen, speelweiden, trapveldjes) en noodzakelijke verkeersmaatregelen. Zo kan het plan bijdragen aan verhoging van de leefbaarheid in 't Gegraaf, waarbij ook nadrukkelijk de mogelijkheden bekeken worden om het groen in de bestaande wijk uit te breiden. Door al deze maatregelen ontstaat een aantrekkelijk woongebied grenzend aan een uniek parklandschap.

 

De provincie Noord-Brabant ondersteunt de gedachte van gemeente Valkenswaard om de in het gebied aanwezige waarden en mogelijkheden zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Zij heeft daarom het gebied de status 'integratie stad-land' gegeven in de provinciale Verordening 'Ruimte'.

 

Financiering
Ook in financiële zin is plan Dommelkwartier een integraal plan. Een deel van de opbrengsten uit de beoogde woningbouw in het gebied wordt gereserveerd voor de realisatie van de gewenste natuur- en landschapsontwikkelingen.

 

Rioleringsproject
Los van de ontwikkeling van plan Dommelkwartier, is de gemeente op dit moment bezig met rioolwerkzaamheden aan de rand van 't Gegraaf. Er is gestart met de aanleg van nieuwe rioolleidingen voor twee bergbezinkbassins. Hiervoor moest een behoorlijk aantal bomen worden gekapt. Als de leidingen zijn aangelegd, komen er nieuwe bomen en struiken in het gebied. Deze herplant gebeurt op een zodanige manier dat deze aansluit op de landschapsvisie die wordt opgesteld voor het gehele Dommeldal (binnen plan Dommelkwartier). Over de herplantingswerkzaamheden vindt op woensdag 5 oktober om 19.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in zaal Bontekoe aan de Kerstroosstraat 20. De bijeenkomst is met name bedoeld voor direct aanwonenden uit 't Gegraaf en Dommelen. Nadere informatie hierover volgt nog.