Sluitende meerjarenbegroting en gelijkblijvende woonlasten in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 08-11-2013.

Samen duurzaam verbeteren
Het college van B&W van Valkenswaard presenteert een sluitende meerjarenbegroting 2014-2017. De bezuinigingen, oplopend tot enkele miljoenen in 2016, die de raad de drie voorgaande jaren vast stelde, hebben nog steeds een gunstig effect op de financiële huishouding.

 

 

"Maar daarmee zijn we er niet. De uitkering in het gemeentefonds blijft dalen door de nieuwe aangekondigde bezuinigingen van de rijksoverheid. Die lopen op tot 6 miljard. Om ons hierop goed voor te bereiden, komen we met extra maatregelen die we voorleggen aan de raad. Dat vergt keuzes. Tot 2014 lag hierbij het accent vooral op efficiency en bedrijfsvoering. Dit jaar moeten we een fundamentele keuze maken om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. We hebben als college onze inwoners willen ontzien. Daarom stellen we als college de raad maatregelen voor die de gemeenschap niet direct raken. We willen onder andere korten op geld voor samenwerking en de toekomstvisie. Daarmee denken we als college een besparing oplopend tot meer dan € 500.000 in 2017 te halen, ",  aldus wethouder Marcel Bax wethouder Financiën.

Gelijkblijvende woonlasten

Ondanks de financiële ongunstige ontwikkelingen slaagt het college erin geen nadelig effect te laten ontstaan op de ontwikkeling van de woonlasten van inwoners.
Woonlasten betalen de inwoners in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en Onroerendzaakbelasting. Het college neemt geen inflatiecorrectie van 2% in de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden op. De gemeentelijke woonlasten blijven dan ook € 736,- in 2014, tenminste als het aan het college ligt. Het woord is later aan de raad die de begroting vast stelt. Het rioolrecht blijft € 205,-. De OZB stijgt met € 24,- uitgaande van de gemiddelde woningwaarde. De afvalstoffenheffing daalt met € 24,- tot € 261,-.

In november is het aan de gemeenteraad om deze meerjaren begroting vast te stellen. Het huishoudboekje van de gemeente draagt de titel: 'Samen duurzaam verbeteren'. "Die titel heeft het college bewust gekozen omdat de schaarste van middelen het college dwingt om na te denken over de meest efficiënte oplossingen voor de lange termijn," zegt wethouder Bax.

Wat gaat goed?

"Laten we met het positieve nieuws beginnen. Het college zorgde op een aantal punten voor een goede basis voor de toekomst. Zo zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Er is een onderhoudsniveau op maat van de openbare ruimte bepaald en goedgekeurd door de raad. En we passen dit ook toe. De decentralisaties op maatschappelijk gebied, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning, zijn succesvol en met efficiencykorting doorgevoerd.

Wat kan beter

De toekomstvisie blijft ons richtsnoer. Het college zet daarom ook de komende jaren in op jongeren. Zij vormen in de toekomst een draagvlak onder onze voorzieningen. Zo willen we graag dat jongeren in de gemeente kunnen blijven wonen, waarvoor startersleningen beschikbaar worden gesteld. Ook maken we bewuste keuzes in het woningbouwprogramma om (jonge) gezinnen te kunnen huisvesten. Daarnaast houden we sportvoorzieningen in stand en hechten we aan een goed uitgaansleven en het theater.

We willen investeren in een toekomstbestendig centrum en zijn dan ook bezig met het interactief  opstellen van een Masterplan. Die visie moet niet op de plank blijven liggen en daarom komt het college ook met een uitvoeringsprogramma. In januari van 2014 legt het college dit nieuwe Masterplan Centrum voor aan de raad. Het centrum levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkingskracht van Valkenswaard. "Vandaar het belang om duurzaam te investeren in aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Dat doet de gemeente niet alleen maar vooral en bovenal met ondernemers, andere organisaties en inwoners. Zij moeten het trekken", aldus de wethouder. "Als college bouwen we aan toekomstbestendige accommodaties. Het college komt nog dit jaar/ begin 2014 met een businesscase. Dat betekent intensief en nauw overleg met betrokkenen en de eerste gesprekken zijn al gevoerd. Samenwerken, verbinden en elkaar versterken om het zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te houden nu en bovenal in de toekomst. Het vergt ook een stuk creativiteit. Ook daar moeten we met ons allen de schouders onder zetten," vertelt de portefeuillehouder financiën.

Eigen inzet inwoners

Het college wil verder het voorzieningenniveau op peil houden. Ook hiervoor geldt dat net als vele andere gemeentebesturen ook deze gemeente meer vraagt van de eigen inzet van de inwoners. Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van onze inwoners blijft een belangrijk speerpunt. De gemeente faciliteert hierin en ondersteunt. Dat leidde al tot goede initiatieven vanuit bewoners zelf, zoals de talentenbank en actieve wijkraden. Maar ook vrijwilligers die zich inzetten bij buurtbemiddeling en het overnemen van het onderhoud van het kunstgrasveld door een sportvereniging. Ook hier geldt: samenwerking met bedrijfsleven kan gewenst zijn. Als gemeentebestuur zoeken wij zelf die samenwerking op, stimuleren die  met en tussen onze inwoners, instellingen, bedrijven alsook met andere gemeenten.

Om te weten wat beter kan, moet je weten waar je goed in bent. Dat heeft het college gevraagd aan de inwoners van Valkenswaard. "Wat we willen behouden, is vastgelegd en wat we willen verbeteren komt op de Agenda. De Agenda dient als basis voor een duurzame gemeenschappelijke toekomst. Er komen afspraken in te staan over wat we gaan doen. Het doet een beroep op de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren. Want samen kunnen we meer".

Begrotingsbehandeling

Donderdag 7 november 2013 om 13.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting zoals het college deze voorlegt.  Dan vinden ook de algemene beschouwingen door de raadsfracties plaats.
De begroting 2014 - 2017 ligt ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12. U kunt hem ook via deze site inzien. Ga verder naar Programmabegroting 2014 .