Resultaten onderzoek veiligheid Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2012.

Met een goed beeld van de veiligheidssituatie zijn gemeente, politie en ander veiligheidspartners beter in staat om voor een veilige leefomgeving te zorgen. Daarom is in het najaar van 2011 een onderzoek naar de beleving van veiligheid en leefbaarheid in Valkenswaard gehouden, de zogenaamde Veiligheidsmonitor. De resultaten hiervan zijn medio juni ontvangen. In 2009 werd voor de eerste keer op deze wijze de veiligheid in Valkenswaard in beeld gebracht.

 

Algemeen beeld

Het algemene beeld dat uit de veiligheidsmonitor 2011 naar voren komt is dat het redelijk tot goed gesteld is met de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Valkenswaard. De meeste scores wijken gemiddeld gezien niet veel af van de gemiddelde scores van vergelijkbare, zes andere gemeenten in de regio (Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Oirschot, Son en Breugel en Veldhoven). Dit was in 2009 ook het geval.

 

Niet afwijkend van regio

Zowel de woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid worden met een ruime voldoende beoordeeld. Ook de omgang met de buurtbewoners verloopt positief. De scores voor de sociale samenhang in Valkenswaard wijken niet af van de scores in de regio.

 • Vernieling komt volgens de registratie van de politie relatief weinig voor.
 • Een kleine minderheid van de bevolking geeft aan zich wel eens in de eigen buurt onveilig te voelen. Valkenswaard scoort wat dit betreft iets lager, dus beter, dan de regio.
 • Woninginbraak komt betrekkelijk weinig voor. Dat komt naar voren zowel uit de enquêtecijfers als uit de politiecijfers.
 • Valkenswaard scoort beter dan de subregio op het gebied van fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf voertuigen en jeugdoverlast. De situatie ten aanzien van fietsendiefstal is flink verbeterd sinds 2009. In 2011 werd 194 maal aangifte gedaan, maar in 2009 was dat nog 431. Ook het aantal mensen dat aangeeft dat fietsdiefstal veel voorkomt is flink gedaald. De inzet op fietsdiefstal door politie en gemeente van de afgelopen jaren heeft daarmee dus resultaten geboekt.
 • Parkeerproblemen en verkeersstremmingen komen volgens de politiecijfers niet echt veel vaker voor dan in de regio. Wel komt het vaker voor dan in 2009.
 • Drugs leveren nauwelijks noemenswaardige problemen op in Valkenswaard. Wel geven meer mensen dan in de regio aan dat overlast door dronken mensen op straat vaak voorkomt. Maar in 2009 was dat percentage in Valkenswaard nog hoger.

Per saldo kan gesteld worden dat de scores van Valkenswaard dus over het algemeen niet veel afwijken van de scores in de subregio. Als er een verschil is dan is dat meestal in positieve zin.

 

Wijken

Het centrum van Valkenswaard en, in mindere mate Geenhoven, komen als minder goede gebieden uit de analyse. Beide wijken scoren minder goed op de schalen sociale overlast en overige overlast. In het centrum komen de meeste problemen vaker voor dan gemiddeld in Valkenswaard. Een uitzondering is woninginbraak, dat minder vaak voorkomt. Desondanks liggen de rapportcijfers voor de leefbaarheid en de woonomgeving in het centrum in de buurt van het gemeentelijk gemiddelde. Het valt wel op dat ten opzicht van 2009 de cijfers met betrekking tot veiligheid (van een 6,7 naar een 7), leefbaarheid (van een 7,3 naar een 7,5) en kwaliteit woonomgeving (van een 7,4 naar 7,6) zijn gestegen. Ook geeft men ten opzichte van 2009 aan, minder vaak te maken te hebben met o.a. overlast van dronken mensen op straat. Het percentage van de centrumbewoners dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen rondom uitgaansgelegenheden is gedaald van 12 % in 2009 naar 6 % in 2011.

 

 • In Geenhoven geven relatief meer mensen aan dat dronken mensen op straat en overlast van groepen jongeren voorkomen. 
 • In de Hoge Akkers is, zowel volgens de politiecijfers als volgens de beleving van de mensen, woninginbraak een vaker voorkomend probleem. Volgens de politiecijfers komt ook vernieling en parkeerproblemen en verkeersstremmingen relatief vaak voor. Relatief veel mensen in de Hoge Akkers voelen zich onveilig, maar de sociale cohesie is goed.
 • Het Gegraaf, Kerkakkers en Turfberg zijn wijken die niet veel van het gemiddelde van Valkenswaard afwijken. In deze wijken ervaren de mensen weinig verkeersoverlast, en het aantal parkeerproblemen en verkeersstremmingen per 1000 inwoners is aan de lage kant. De cijfers op gebied van veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit woonomgeving zijn in Kerkakkers gestegen.
 • Borkel en Schaft komt gunstig uit de vergelijking met gemiddeld Valkenswaard als het gaat om het rapportcijfer woonomgeving (7,9) en om de sociale cohesie. Op de meeste politiecijfers is de score echter aan de hoge kant.
 • Dommelen-Noord is volgens deze analyse één van de betere wijken in Valkenswaard. Woninginbraak komt daar wel relatief vaak voor.
 • Ook Dommelen-Zuid komt positief uit de vergelijkingen. In Dommelen-Zuid komt woninginbraak niet zo vaak voor. Dat geldt ook voor vernieling, mishandeling en parkeerproblemen en verkeersstremmingen.

 

Ga verder naar de veiligheidsmonitor 2011 op deze website.
 

Bookmark and Share