Rekenkamercommissie: De "Papieren reconstructie van de Europalaan"

Dit item is gearchiveerd op 17-02-2012.

Vanaf het midden van de jaren tachtig wordt de gemeente Valkenswaard geconfronteerd met grote intensieve stromen van doorgaand verkeer door het centrum. In mei 1992 besloot de gemeenteraad voor de aanleg van de Zuidelijke Randweg en de aan de Europalaan te treffen maatregelen geld beschikbaar te stellen. Na uitspraken op beroepen in augustus 1997 door de Raad van State konden de plannen van de gemeente doorgang vinden.

 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar waarom vanaf augustus 1997 tot en met juli 2011 de daadwerkelijke reconstructie van de Europalaan niet heeft plaatsgevonden. De commissie constateerde dat het proces is vertraagd door wijziging in vooral milieuwetgeving, die belanghebbenden meer beroepsmogelijkheden bood. Daarnaast is er in al de jaren door wisselende raden en verschillende coalities geen eenduidige richting geweest en zijn afspraken in coalitieakkoorden door de diverse raden niet actief bewaakt. Verder heeft de procesinrichting vanaf het begin een professionele projectmatige aanpak gemist, waarbij een plan van aanpak en een projectverantwoordelijke heeft ontbroken.

 

Daar waar de rekenkamercommissie nu verwacht dat er op korte termijn een aanvang wordt gemaakt met de daadwerkelijke reconstructie van de Europalaan, doet ze ook aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot projectmatig werken, het vergroten van het omgevingsbewustzijn en het vergroten van de mogelijkheden om bij te sturen middels periodieke voortgangsrapportages. De raad wordt geadviseerd om bij ieder groot project, alvorens geld beschikbaar te stellen, een plan van aanpak en een overzicht van de inrichting van het projectmanagement van het college te vorderen en zich via driemaandelijkse voortgangsrapportages op de hoogte te blijven houden.

 

Het rapport zal besproken worden in de op donderdag 16 februari te houden openbare commissievergadering.

 

Rapport op website gemeente

Het volledige rapport is beschikbaar op de webpagina 'rekenkamercommissie'.

 

Achtergrond Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is in 2005 ingesteld door de gemeenteraad, die daartoe overigens wordt verplicht door de gemeentewet. De commissie, bestaande uit twee externe leden en twee raadsleden, wordt gezien als onafhankelijke ondersteuning van de raad bij de invulling van diens contolerende taak.