Raadsvergadering op 26 september

Dit item is gearchiveerd op 27-09-2013.

Op donderdag 26 september vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. 

De vergadering is openbaar. Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard. Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

 • opening
 • vaststellen agenda
 • vaststellen besluitenlijsten van 20 en 27 juni 2013
 • vragen en/of opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken
 • voorstel over regionalisering brandweer
 • voorstel over protocol vermoedens integriteitschending politieke ambtsdragers
 • voorstel over bestemmingsplan “Schafterdijk”
 • voorstel over bestemmingsplan “Maastrichterweg 249, Equidome Topsport”
 • initiatiefvoorstel over wijziging systematiek voor de actualisatie van de bestemmingsplannen in Valkenswaard
 • voorstel over woningmarktanalyse en richtlijnen Woonvisie / actualisatie grondexploitaties
 • voorstel over de verordening starterslening
 • voorstel over rapport Rekenkamercommissie “Inschakeling externen 2009-2012”
 • voorstel over financiële gevolgen verkoop GGD Brabant-Zuidoost gebouw Callenburgh
 • voorstel over de tweede Bestuursrapportage 2012