Raadsvergadering op 25 november

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2010.

Donderdag 25 november vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar.

 

Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard.

 

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

 • vragenhalfuurtje
 • vaststellen van de agenda
 • vaststellen van de besluitenlijst van 28 oktober en 3 november 2010
 • kennisnemen van het Strategisch Plan Ergon 2011-2014 en daartoe aan gemeente Valkenswaard toegekende middelen ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE
 • kennisnemen van de ontwerpbegroting CURE 2011
 • toestemming verlenen aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vast te stellen
 • instemmen met het voorstel kredieten beschikbaar te stellen voor aankopen van eigendommen van derden gelegen in het plangebied behorende bij het bestemmingsplan Lage Heide wonen
 • instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel cultuurgrond aan de Dommelseweg
 • vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken
 • (her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2010 betreffende de Markt
 • vaststellen van het bestemmingsplan Klinkerstraat.