Raad geeft zegen aan Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2011.

Na jarenlange voorbereiding is een voor Valkenswaard belangrijk dossier een belangrijke stap verder gebracht.

 

In een speciale raadsvergadering gaf de gemeenteraad op 7 juli unaniem zijn goedkeuring aan bestemmingsplan 'Lage Heide, wonen'. Daarmee is de weg vrij voor de aanleg van de nieuwe wijk Lage Heide, grenzend aan Dommelen-Zuid.

 

De discussie concentreerde zich vooral op de afwikkeling van het verkeer in de nieuwe woonwijk, die zo'n 330 woningen plus een woonwagenlocatie gaat tellen. Een aantal raadsfracties heeft daar al eerder zijn zorgen over geuit, ook omdat de aanleg van de Lage Heideweg nog op zich laat wachten. Om die zorgen weg te nemen heeft het college van burgemeester en wethouders aanvullende verkeersonderzoeken laten doen. Nieuwe verkeerstellingen van doorgaand en bestemmingsverkeer bevestigen het beeld van eerdere onderzoeken: de capaciteit van de verschillende ontsluitingswegen is, ook na de aanleg van de nieuwe wijk, voldoende.

 

Venbergseweg: eenrichtingsverkeer
Dat neemt niet weg dat met name de Mgr. Smetsstraat zwaarder belast wordt met sluipverkeer, dat een verkorte route zoekt van Westerhovenseweg naar Luikerweg. Ook nu al blijkt 70% van het verkeer over deze route doorgaand te zijn. Reden voor vier fracties (CDA, PvdA, H&G en VVD) om te pleiten voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Venbergseweg. "Dat leidt tot meer veiligheid op deze weg en de mogelijkheid om er separate fietspaden aan te leggen", aldus de fractievoorzitter van H&G die hierover namens deze partijen een motie indiende. Dit voorstel van de vier partijen kreeg eveneens de unanieme steun van de raad. Daarmee was de weg vrij om bestemmingsplan 'Lage Heide, wonen' vast te stellen. Over het plan zelf toonden alle raadsfracties zich zeer content. Er was lof over de inrichting van Lage Heide, dat het gezicht krijgt van een groene wijk met een dorps karakter. Er is duidelijk aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing aan de Past. Bolsiusstraat en Mgr. Smetsstraat. Verkeerskundig wordt de wijk ingericht als 30 km-zone.

 

Beeldkwaliteit
Tegelijk met het bestemmingsplan heeft de raad ook zijn goedkeuring gehecht aan het exploitatieplan Lage Heide wonen en de beide beeldkwaliteitplannen voor zowel het woongebied als het landgoed. Die geven al behoorlijk in detail aan hoe er gebouwd gaat worden. Reden voor diverse raadsfracties om ervoor te pleiten de bouwplannen in Lage Heide niet meer te onderwerpen aan de toets van de welstandscommissie. Wethouder Egbert Buiter beloofde dat te onderzoeken.

 

De raad nam ook nog een motie aan om de fietscrossbaan aan het Holzerpaaike te behouden en op te nemen in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.