Presentatie eerste opzet nieuw plan buitengebied op 6 juni

Dit item is gearchiveerd op 28-06-2012.

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage

 

Burgemeester en wethouders hebben een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het buitengebied van Valkenswaard. Dit bestemmingsplan moet leiden tot een actueel plan wat voldoet aan de moderne juridische en ruimtelijke eisen van deze tijd. Volgende maand ligt het plan voor een ieder ter inzage en op 6 juni komt er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp.

 

De huidige plannen zijn soms al tientallen jaren oud en dus hoognodig aan vervanging toe. Verantwoordelijk wethouder Egbert Buiter: "Het plan moet weer voldoen aan de moderne eisen van deze tijd en daarmee toekomstbestendig worden."

 

Een nieuw bestemmingsplan opstellen is een omvangrijke klus waarbij de gemeente de hulp heeft ingeroepen van specialistische bedrijven maar ook van vertegenwoordigers ‘uit het veld’, zoals ZLTO, IVN, Waterschap, provincie, buurgemeenten, Natuurmonumenten en enkele burgers. Zij hebben via een klankbordgroep meegedacht over dit plan. Het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde landschapsontwikkelingsplan (LOP) is gebruikt als één van de bouwstenen voor het nieuwe bestemmingsplan.

 

Plangebied

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied omvat het gehele buitengebied van Valkenswaard exclusief het Eurocircuit. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen.

  • Individuele ontwikkelingen, waarvoor een specifieke ruimtelijke afweging noodzakelijk is, worden niet in het plan meegenomen. Een en ander in verband met het enorme tijdsbeslag wat hiermee verbonden is.

 

Schoon schip

Tijdens de inventarisatiefase is gebleken dat diverse buitengebiedsituaties bestaan die in strijd zijn met de nu geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied. Dit zijn situaties die regelmatig illegaal zijn. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan biedt een kans om schoon schip te maken met deze illegale situaties. Op basis van het uitgangspunt 'legaliseren wat kan, aanpakken wat niet kan', is het gehele buitengebied tegen het licht gehouden. Hiertoe moeten keuzes worden gemaakt: positief bestemmen óf aanpakken (handhaving).

 

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 mei voor vier weken ter inzage. Zie voor nadere informatie hierover op deze website (gemeente > projecten > Buitengebied), www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de ter inzage legging van vier weken (tot en met 27 juni 2012) kan iedereen reageren.

 

Inloopavond woensdag 6 juni

De gemeente organiseert op woensdag 6 juni een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen. Diverse specialisten op het gebied van natuur, planologie en agrarische en juridische zaken, zijn aanwezig.

 

Procedure

Na de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan zullen de in deze periode ingediende inspraak- en vooroverlegreacties worden beoordeeld. Dit kan leiden tot aanpassingen en of aanvullingen op het bestemmingsplan. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan eind 2012, begin 2013 opnieuw ter inzage worden gelegd. De gemeente streeft er naar om voor juli 2013 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vast te laten stellen door de gemeenteraad.