Plan Lage Heide zes weken ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 04-10-2010.

Een volgende stap dient zich aan in de ontwikkeling van woon- en natuurgebied Lage Heide (het vroegere Valkenswaard-Zuid). Ditmaal gaat het om het 80 hectare grote natuurgedeelte tussen Luikerweg en Dommelseweg/Bergstraat. De vaststelling van dit plan is juridisch noodzakelijk voor de geplande natuurversterking en voor de (weinige) bouwwerkzaamheden in dit gebied. Die betreffen een vijftal landgoedwoningen en waterbergingsvoorzieningen, waaronder een klepstuw in de Dommel.

 

Natura 2000
Belangrijke leidraad voor dit plan is de aanwijzing van de Dommel als Natura 2000-gebied. De oevers aan beide zijden van de rivier maken deel uit van een ecologische hoofdstructuur. Ten oosten van de Dommel staat herstel van het kampenlandschap voorop. Bovendien ligt daar ook het zoekgebied voor natuurcompensatie van de Lage Heideweg.

 

Om de bedrijfspanden aan de Van Linschotenstraat wordt een groene buffer gelegd.

 

Westelijk van de Dommel wordt een terrein van 18 hectare ingericht als landgoedzone. Centraal hierin komen de vijf op een terp gelegen landgoedwoningen; deze grenzen aan het toekomstige woongebied Lage Heide.

 

Ontsluiting voor recreant
Wandel- en fietspaden gaan het hele gebied 'Lage Heide natuur' voor de recreant ontsluiten. Een west-oost fietspad verbindt, via een kleine houten brug over de Dommel, de nieuwe woonwijk met de Kromstraat en de rotonde aan de Luikerweg.

 

Voor de aanleg van het waterbergingsgebied met onder meer een langgerekte oeverwal tekent waterschap De Dommel.

 

Ter inzage
Ontwerp-uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' ligt van 23 augustus tot 4 oktober ter inzage. In die periode kan iedere burger van Valkenswaard een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Na afweging van alle reacties stelt het college het uitwerkingsplan vast; daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

 

Op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl vindt u het ontwerp-uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur'.