Plan 'Lage Heide wonen' naar gemeenteraad

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen' voor besluitvorming doorgestuurd naar de gemeenteraad.

 

Op dinsdag 21 juni volgt behandeling in de raadscommissie. In een speciale raadsvergadering op donderdag 7 juli heeft de gemeenteraad het laatste woord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Lage Heide wonen vormt de planologische basis voor de aanleg van de wijk Lage Heide met in totaal 330 woningen, plus een woonwagenlocatie met 8 standplaatsen. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter. Deze wijk, net onder Oud-Dommelen, wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone.

 

Verkeer blijft hot item
Bij de laatste tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan (rond de jaarwisseling) zijn 21 zienswijzen binnengekomen. In een aparte 'nota zienswijzen' legt het college uit hoe daarmee is omgegaan. Veel reacties gaan - net als in een eerder stadium - over de verkeersoverlast die omwonenden vrezen tijdens de aanleg van de wijk en erna.

 

Mede daarom hebben burgemeester en wethouders aanvullend verkeersonderzoek laten doen. Met verkeerstellingen is de mate van doorgaand en bestemmingsverkeer onderzocht. Dat bevestigt het beeld van het eerder door bureau DHV gehouden verkeersonderzoek: de capaciteit van de verschillende ontsluitingswegen is voldoende, ook na de aanleg van de nieuwe wijk. Wel wordt aanbevolen om een kruispuntplateau aan te leggen op de kruising Groenstraat - Hyacinthlaan - Anemoonlaan. Bouwverkeer kan grotendeels via de N69 en de Venbergseweg worden afgewikkeld.

 

Kleine aanpassingen
Overigens zijn wel enkele kleine aanpassingen in het oorspronkelijke plan aangebracht. Zo is geschoven met een aantal bouwvlakken, om de waardevolle bomenrij langs de Venbergseweg zoveel mogelijk te behouden.

 

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan biedt het college ook het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide wonen en de beide beeldkwaliteitplannen voor zowel het woongebied als het landgoed aan de raad ter vaststelling aan. Al deze onderdelen prijken op de agenda van de raadscommissie, die op dinsdag 21 juni om 20.00 uur speciaal voor Lage Heide bij elkaar komt.