Opknapbeurt Schaaploopsven: meer ruimte voor bezoekers, planten en dieren

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2013.

De gemeente Valkenswaard knapt de komende weken natuurgebied het Schaapsloopven (12 ha groot) op. ‘We gaan de komende tijd zwerfafval verwijderen, beschadigd recreatief meubilair zoals banken, slagbomen aanpakken, uitdunnen en een strook bos verwijderen. Hierdoor ontstaat een betere leefomgeving voor planten en dieren, een gezonder ven en meer ruimte om als recreant van het natuurgebied te genieten’, aldus wethouder Mart Wijnen. De Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de werkzaamheden in opdracht van de gemeente. Medewerkers van Ergon worden ingeschakeld om o.a. het zwerfvuil te helpen verwijderen. Met het opknappen van dit natuurgebied komt de gemeente ook tegemoet aan de wens van de bedrijven op Schaapsloop I.

Eerder deze maand knapte de gemeente al een deel van de Groote Meer op langs de Merendreef in Valkenswaard. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk. Mogelijk sluit de gemeente tijdelijk (delen van) paden af zodat veilig gewerkt kan worden.

Terreindelen natter

Het heideterrein is nauwelijks beleefbaar voor recreanten door de massale hoeveelheid scheuten en twijgen die op zijn gekomen rond en op de heide. Ook het ven is behoorlijk dichtgegroeid. Dat geeft ook de nodige problemen, zoals verhoogde kans op blauwalg.

‘Het is dan ook belangrijk om het bos flink uit te dunnen en scheuten en twijgen te verwijderen. We maken ook meer open plekken. Hierdoor ontstaat veel meer ruimte en licht en worden deze terreindelen ook weer natter. Dat is beter voor de natuur. Hierdoor ontstaat een meer gevarieerde (vochtige) begroeiing van de heide en voorkomen we dat de ene plantensoort andere verdringt. Ook willen we met het uitdunnen van het bos een meer gemengde samenstelling van boomsoorten verkrijgen oftewel meer loofbomen. Niks doen is  geen optie want dan blijft er van dit stuk waardevolle natuur weinig over’, aldus Wouter Delforterie, medewerker van de Bosgroep Zuid Nederland die het werk uitvoert voor de gemeente Valkenswaard.

Explosieve uitbreiding

De gemeente bestrijdt ook de Amerikaanse vogelkers. Dit is noodzakelijk om een explosieve uitbreiding van deze soort na de dunning, door toename van het licht, te voorkomen. ‘Na het dunnen worden ontbrekende boom- en struiksoorten opnieuw gepland. Hierdoor ontstaat een variëteit in soorten bomen en stimuleren we de ontwikkeling van natuurlijke bosranden rondom de heide en het ven’.

Tijgerspin

In het verleden kwamen er verschillende bijzondere dieren en planten voor, rond het Schaaploopsven o.a. Draadzegge, Moerashertshooi en Vlottende bie. Er is nog steeds een aantal bijzondere natuurwaarden terug te vinden, zoals Klokjesgentiaan, Wilde Gagel en de Tijgerspin. Onderzoek wees uit dat het omliggende naaldbos te veel grondwater verdampt waardoor het heideterrein verdroogt. Hierdoor zijn dier –en plantensoorten die hier erg afhankelijk van zijn verdwenen of sterk in aantal gedaald. Ook dit is een belangrijke reden voor de gemeente om het Schaapsloopven nu op te knappen.