Ontwerpbestemmingsplan voor fietspad 'Oude Spoorbaan'

Dit item is gearchiveerd op 06-06-2013.

De gemeente Valkenswaard heeft evenals de gemeente Waalre in november 2012 het voorontwerpbestemmingsplan Oude spoorbaantracé ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in een directe snelle fietsverbinding over de Oude spoorbaan en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven. Vanaf 25 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

De gemeente Valkenswaard werkt samen met de gemeente Waalre, de provincie Noord Brabant, het Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) en een aantal andere partners aan een pakket van maatregelen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid in het gebied rond de N69 te verbeteren. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Gebiedsakkoord N69. Een van de maatregelen uit het Gebiedsakkoord is een nieuw, snel, comfortabel en verkeersveilig fietspad voor woon-werk verkeer over het zogenoemde Oude spoorbaantracé tussen Valkenswaard en Eindhoven. Het Oude spoorbaantracé is momenteel (deels) in gebruik als onverhard wandel-, mountainbike- en ruiterpad. Het traject tussen Valkenswaard en Eindhoven heeft een totale lengte van circa 5 kilometer inclusief een aftakking richting Dommelen. Het fietspad loopt door een bosrijk gebied en sluit aan op het regionale fietsroutenetwerk. Vanwege de bosrijke ligging worden maatregelen genomen ten behoeve van de natuur, dieren en vogels in het gebied  (zoals een natuurlijke bosrand en tunnels voor de dieren). Ook wordt sociaal veilige en natuurvriendelijke verlichting toegepast.

Volgende stap: ontwerpbestemmingsplan

Om het fietspad aan te kunnen leggen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De colleges van B en W van de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben besloten het bestemmingsplan 'Oude spoorbaantracé' gezamenlijk in procedure te brengen. In november en december 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De resultaten van deze inspraak hebben geleid tot kleine aanpassingen van het bestemmingsplan. Vanaf 25 april legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Meer informatie

De complete informatie over de terinzagelegging en de bestemmingsplanprocedure vindt u vanaf woensdag 24 april in de rubriek 'Bekendmakingen'.

Meer informatie over het project Fietspad Oude Spoorbaan en de overige projecten uit het programmaplan N69 vindt op de website Bereikbaar Valkenswaard.