Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 21-02-2013.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een vervolgstap gezet op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Valkenswaard dat voldoet aan de juridische en ruimtelijke eisen van deze tijd. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en ligt sinds 10 januari ter inzage. Op woensdag 23 januari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over dit ontwerpplan.

"We hebben ons hele buitengebied inmiddels tegen het licht gehouden. In het nieuwe plan willen we voor iedereen optimale leef- en ontwikkelruimte creëren" , zegt verantwoordelijk wethouder Egbert Buiter: "Tegelijkertijd stellen we duidelijke grenzen in het plan, want niet alles is toegestaan. In ons mooie buitengebied streven we naar een optimale balans van natuur, recreatie, wonen en werken."

Foto: Erik Bruggink

Voorontwerp

In 2012 presenteerde de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan voor het Buitengebied. De inspraak hierop leverde zo'n 100 reacties op, die hielpen om het plan aan te scherpen. Verder leverde de klankbordgroep belangrijke inbreng namens veel lokale belangenorganisaties en individuele inwoners. Ook is het plan uitgebreid afgestemd met de provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel.

Planm.e.r.

Via een milieueffect-rapportage zijn mogelijke effecten op de natuur onderzocht van toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied. Hiervoor is een planm.e.r. opgesteld die samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Strijdige situaties

In het Valkenswaardse buitengebied is een aantal bouwwerken zonder vergunning gerealiseerd. Sommige daarvan zijn zo lang aanwezig dat ze gelegaliseerd moeten worden in het nieuwe bestemmingsplan. Voor de overige gevallen start de gemeente (gefaseerde) handhavingstrajecten. 

Nieuwe economische ontwikkelingen

Het buitengebied is, met name vanwege zijn groene karakter, ideaal voor ontwikkeling van recreatieve en zorggerelateerde functies en kleinschalige bedrijvigheid. Vaak vormen deze functies een alternatief voor leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In het nieuwe plan wil de gemeente optimale ruimte bieden voor het herbenutten van deze gebouwen. Ook bij burgerwoningen in het buitengebied zullen recreatieve ontwikkelingen, onder voorwaarden, worden toegestaan.

Landschap

De gemeente wil de aanwezige landschappelijke, groene, kwaliteiten in het plangebied in stand houden. Nieuwe (bouw)ontwikkelingen moeten voortaan gepaard gaan met een investering in het landschap.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met woensdag 20 februari ter inzage in gemeentehuis, bibliotheek en het Dorpshuis in Borkel en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u ook alle informatie over het indienen van zienswijzen.

Inloopavond woensdag 23 januari

De gemeente organiseert op woensdag 23 januari een inloopavond over het ontwerpplan in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 uur en 20.00 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen.

Procedure

Na de terinzagelegging worden de ingediende zienswijzen beoordeeld. Dit kan leiden tot aanpassingen en/of aanvullingen op het bestemmingsplan. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in de raadsvergadering van juni 2013 worden vastgesteld.

Met vragen over het plan of de procedure kunt u terecht bij mevrouw Suzan Looijmans van team Ruimtelijke ontwikkeling en economie van de gemeente. Zij is bereikbaar via nummer (040) 2083661.