Ontwerp structuurvisie deel A

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft ingestemd met het vrijgeven van de 'Ontwerp structuurvisie, deel A'.

 

De structuurvisie is opgesteld voor het grondgebied van de gehele gemeente Valkenswaard. De visie geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid weer voor de komende 20 à 30 jaar. Na het voorontwerp is nu het ontwerp van deze visie opgesteld. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om te reageren op dit plan.

 

Wat is een structuurvisie?
In een structuurvisie worden de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkelingen en het te voeren ruimtelijk beleid vastgelegd. Om dit toekomstbeeld te realiseren, staan in de structuurvisie uitgangspunten voor beleid voor ontwikkeling in de kernen, het buitengebied, de uitbreidingslocaties en voor het verkeer.

 

De noodzaak van de structuurvisie
In een structuurvisie worden afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid in de gemeente. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. De visie maakt aan iedereen duidelijk welk ruimtelijk beleid de gemeente Valkenswaard nastreeft.
Hoewel de gemeente Valkenswaard een structuurvisie heeft die dateert uit 2003, voldoet deze niet meer aan de eisen die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt. Daarnaast zijn er ondertussen nieuwe inzichten die opgenomen zijn in de structuurvisie. Dat zijn redenen geweest om een nieuwe structuurvisie op te stellen.

 

Opbouw van de structuurvisie
De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen, deel A en deel B. Deel A bevat een ruimtelijk toetsingskader en een visie op hoofdlijnen voor de lange termijn (circa 20 à 30 jaar). Dit deel formuleert de ontwikkelingskoers voor de lange termijn en biedt het raamwerk voor concrete projecten en plannen. Het is een toetsingskader, maar dient tegelijkertijd als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling.

 

Deel B van de structuurvisie bestaat uit een ruimtelijk-functioneel programma en uitvoeringsplan voor de (middellange en) korte termijn. In dit deel van de structuurvisie wordt beschreven welke concrete projecten en plannen op korte termijn worden uitgevoerd. Het projectenplan wordt periodiek geactualiseerd en geeft daarmee steeds voor een bepaalde periode weer op welke wijze de ontwikkelingskoers wordt uitgevoerd. Dit deel biedt mogelijkheden om accenten in de ruimtelijke ontwikkeling te verschuiven, zonder daarbij de totale visie (deel A) aan te passen.

 

Inspraakprocedure
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht ligt deel A van de structuurvisie als ontwerp voor iedereen ter inzage vanaf 13 januari aanstaande. Deel B van de structuurvisie zal na vaststelling van deel A worden uitgewerkt.
Het ontwerp ligt van 13 januari 2011 tot en met 23 februari 2011 (6 weken) ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De stukken zijn vanaf 13 januari 2011 ook in te zien via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging, dus tot en met 23 februari 2011, kan iedereen over de ontwerp structuurvisie schriftelijk zijn of haar zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad van Valkenswaard, postbus 10.000, 5550 GA te Valkenswaard.

 

Vervolg
Na de inspraakperiode zal de gemeenteraad de zienswijzen beoordelen en de Structuurvisie Valkenswaard Deel A (on)gewijzigd vast stellen. Na vaststelling zal gestart worden met deel B van de structuurvisie.

 

Meer informatie
Informatie met mondelinge toelichting op de ontwerpstructuurvisie is te verkrijgen bij het team ROE (Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie). Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 040-2283665.