Onduidelijkheid over reclameheffing

Dit item is gearchiveerd op 03-03-2011.

De afgelopen weken zijn bij de gemeente Valkenswaard diverse schriftelijke en mondelinge reacties binnengekomen van ondernemers uit het centrumgebied die aangeven het niet eens te zijn met de invoering van een reclameheffing.

 

Tijdens een informele bijeenkomst van de gemeenteraad op 20 januari jl. verzorgde de Stichting Centrummanagement Valkenswaard een presentatie over de mogelijke invoering van deze heffing op reclame-uitingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

 

Er verscheen een artikel over de raadsbijeenkomst in het regionale dagblad. Uit de reacties bij de gemeente blijkt dat er misverstanden zijn over de stand van zaken rondom deze heffing. Briefschrijvers en bellers zijn in de veronderstelling dat de heffing al is ingevoerd of dat dit binnenkort (met terugwerkende kracht) zal gebeuren. Dat is echter niet het geval.

 

De heffing is een initiatief van de Stichting Centrummanagement Valkenswaard die daarover overleg pleegt met haar leden/achterban en met wethouder E. Buiter, portefeuillehouder economische zaken van de gemeente Valkenswaard. De heffing komt in de plaats van de contributie die leden nu betalen aan de winkeliers- of horecaverenigingen. Het verschil is dat de heffing door iedere ondernemer betaald gaat worden die een zichtbare reclame-uiting bij of aan zijn pand heeft en dat contributie alleen door leden van een ondernemersvereniging wordt betaald.

 

Geen besluit genomen over heffing
Het gemeentebestuur heeft nog geen enkel besluit genomen over invoering van deze heffing. Het college van burgemeester en wethouders wil een voorstel daartoe pas voorleggen aan de gemeenteraad als duidelijk is dat er voldoende draagvlak voor deze heffing is bij de ondernemers die er mee te maken gaan krijgen. Op dit moment is niet bekend (of en) wanneer zo'n voorstel aan de orde zal komen en ook niet wat het dan precies zal inhouden (invoeringdatum van de heffing, hoogte, etc.).

 

Alle indieners van een schriftelijke reactie krijgen op korte termijn per brief bericht van de gemeente met de hiervoor genoemde uitleg.

 

Informatie en inspraak vóór besluitvorming
Op het moment dat een voorstel over invoering van reclameheffing aan de orde komt in commissie en gemeenteraad, zal de gemeente hier vooraf over publiceren via de gebruikelijke kanalen (website, gemeentepagina). Ook is het de bedoeling om de concept-verordening tot instelling van de reclameheffing zes weken ter inzage te leggen vóórdat de gemeenteraad daar een besluit over neemt.

 

Met eventuele vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer W. Bischoff, medewerker economische zaken van de gemeente, team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083417.