Onderzoek in buitengebied van start

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.

Eind 2010 is de gemeente Valkenswaard gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw en actueel bestemmingsplan Buitengebied.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe plan Buitengebied in hoofdzaak een conserverend plan wordt. Dat wil zeggen dat het in beginsel niet zal gaan om nieuwe ontwikkelingen.

 

Handhaving
Tegelijkertijd met de voorbereidingen voor het buitengebied zal een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van handhaving. Daarmee kunnen we bereiken dat bij de vaststelling van het nieuwe plan Buitengebied sprake zal zijn van een 'schoon' buitengebied. Aanleiding tot deze inhaalslag zijn constateringen of vermoedens dat gebruik en/of bouwwerken in strijd zijn met de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Om dat uit te kunnen voeren heeft de gemeente een extern bureau ingeschakeld. Tegelijk wordt ook gekeken of legalisatie tot de mogelijkheden behoort.

 

Ter voorbereiding van dit project heeft er een quickscan plaatsgevonden van mogelijke handhavingsgevallen. Uit deze quickscan is gebleken dat het om ruim veertig gevallen gaat. Het merendeel heeft betrekking op illegale bewoning van (bij)gebouwen, voormalige bedrijfsgebouwen en/of kampeermiddelen in het buitengebied. Voor toetsing van illegaal gebruik zal het huidige en nieuwe ruimtelijk beleid (bestemmingsplan) leidend zijn. Daar waar mogelijk en gewenst kan tot legalisatie over worden gegaan.

 

Vragen?
Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw M. Hernandez Zamora van de afdeling Toezicht, Handhaving en Vergunningen. Zij is bereikbaar via gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. mevrouw Hernandez Zamora.