Nieuw plan Buitengebied in de maak

Dit item is gearchiveerd op 12-08-2011.

Eind 2010 is de gemeente Valkenswaard gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw en actueel bestemmingsplan Buitengebied. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan Buitengebied in hoofdzaak een conserverend plan wordt.

 

Dat wil zeggen dat het in beginsel niet zal gaan om nieuwe ontwikkelingen. Het gehele buitengebied van de gemeente Valkenswaard behoort tot het plangebied. Uitzonderingen hierop zijn de gebieden waarvoor aparte plannen worden opgesteld zoals Lage Heide, Dommelkwartier en Eurocircuit. Ook de kern Borkel & Schaft valt buiten het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

 

Brieven plangebied en Klankbordgroep
De voorbereidingen zijn gestart met het maken van een zorgvuldige inventarisatie in het plangebied van de huidige situatie van bouwwerken, gronden en het gebruik daarvan. Als onderdeel van die inventarisatie valt binnenkort bij alle circa 285 woningen/bedrijven in het gebied een brief van de gemeente in de bus over de voorbereidingen voor het nieuwe plan. Bij de totstandkoming van het nieuwe plan doet de gemeente graag een beroep op de kennis van diverse lokale en regionale organisaties. Daarvoor is een Klankbordgroep in het leven geroepen met daarin vertegenwoordigers van onder andere landbouworganisatie ZLTO, diverse plaatselijke natuur- en milieuorganisaties, Wijkraad Dommelen en Dorpsraad Borkel en Schaft.

 

Communicatie over nieuwe plan
Het proces van de totstandkoming van het nieuwe plan is voor belangstellenden te volgen via de projectbutton op deze website, ga rechts op de openingspagina naar 'lopende projecten' en kies voor 'buitengebied'. Hier zal gaandeweg (meer) informatie over het nieuwe plan te vinden zijn.

 

Behalve via de website en persberichten zal de gemeente gaan communiceren over het bestemmingsplan Buitengebied via een digitale nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden voor deze nieuwsbrief door het sturen van een mailtje naar: suzan.looijmans@valkenswaard.nl. De nieuwsbrief heeft geen vaste verschijningsfrequentie, maar komt uit op momenten dat er voortgang over het plan te melden is.

 

Planning
Het maken van een bestemmingsplan Buitengebied is een intensief en tijdrovend proces. De nu gestarte inventarisatiefase neemt naar verwachting één tot anderhalf jaar in beslag. In de eerste helft van 2012 zou dan een voorontwerp-bestemmingsplan ter visie kunnen liggen, waarop inwoners hun mening kunnen geven. De gemeenteraad zal op gezette tijden bij het proces worden betrokken om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen voorontwerp-bestemmingsplan. Zo vindt op donderdag 1 september een themabijeenkomst plaats voor de raad over dit onderwerp. Deze bijeenkomst is openbaar.

 

Met eventuele vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw S. Looijmans van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente, telefoonnummer 040-2083661.