Nieuw convenant met Wijkraad Dommelen

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard en de Wijkraad Dommelen zijn het eens geworden over een nieuw convenant tussen beide partijen.

 

Het nieuwe convenant vervangt het bestaande document uit 2007.

 

De Wijkraad Dommelen houdt zich actief bezig met allerlei zaken op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en beheer en inrichting van de openbare ruimte in Dommelen. Op al deze punten is de Wijkraad bevoegd om het college, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen.

 

Met het convenant hebben beide partijen de doelstellingen, uitgangspunten en de onderlinge afspraken op al deze beleidsterreinen vastgelegd. Op 18 januari 2012 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad plaats en is het nieuwe convenant door beide partijen ondertekend.

 

Ga verder naar de tekst van het convenant.