Mobiliteitsplan Valkenswaard beoogt balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2014.
  • Meer ruimte voor fietser
  • Vrachtverkeer weren in woon- en winkelgebieden
  • Auto te gast centrum

Het college van B&W komt met een concept Mobiliteitsplan en wil daarover in gesprek met de klankbordgroep en de gemeenteraad. B&W hebben behoefte aan richtinggevende uitspraken van de Raad om het plan te vervolmaken en prioriteiten te stellen ook waar het gaat om geld. Reacties van de klankbordgroep kan de raad daarbij dan ook nog betrekken.

In het nieuwe te bespreken Mobiliteitsplan 2014 geeft het college weer hoe zij in de toekomst om wenst te gaan met ontwikkelingen als economische groei (of krimp), vergrijzing en ontgroening en nieuwe infrastructuur in de regio (Westparallel). Deze leiden tot wijzigingen in de mobiliteit(-sbehoefte). Uitgangspunt daarbij is dat bereikbaarheid – gezien haar ligging - een sterk punt is van Valkenswaard, maar dat door die bereikbaarheid ook hinder ontstaat. Het plan beoogt dit spanningsveld zo veel mogelijk op te heffen en bij te dragen aan een vitaal Valkenswaard door een optimale balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tot stand te brengen.

Het college van B&W denkt dit te bereiken door:

  • Goede bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen in Valkenswaard, zoals het centrum, buurtwinkelcentra, onderwijs- en gezondheidsinstellingen en recreatieve en sportvoorzieningen;
  • Goede bereikbaarheid van bestemmingen buiten Valkenswaard die voor de inwoners van Valkenswaard belangrijk zijn, zoals werk-, winkel- en recreatiegebieden, zorginstellingen in de regio en het landelijk hoofdwegennet (Randweg Eindhoven) en het spoorwegennet (Eindhoven Centraal Station);
  • Dat deze bereikbaarheid gepaard gaat met zo min mogelijk negatieve effecten voor de leefomgeving in de meeste ruime zin.

Vrachtverkeer buiten bebouwde kom leiden

Hiertoe zal het doorgaand (vracht)verkeer voortaan zo veel mogelijk buiten de bebouwde kom – of in ieder geval buiten woon- en winkelgebieden – om worden geleid. Het college wil door deze maatregel het gemeentelijk wegennet ontlasten, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen dat er minder hinder ontstaat.

Fiets en openbaar vervoer

Ook wil het college inzetten op meer gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Hierdoor hoeft in de toekomst ook minder gebruik te worden gemaakt van de auto. Het Valkenswaardse centrum blijft voor alle vervoermiddelen bereikbaar, maar doorgaand auto- en vrachtverkeer is hier in de toekomst niet meer welkom. Het primaat in het centrum ligt bij de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. De auto is hier dus te gast.

Bescherming zwakke verkeersdeelnemer

Een andere belangrijke speerpunt is het verder verbeteren van de verkeersveiligheid in Valkenswaard. Het aantal ongevallen kan en moet in de komende jaren verder dalen. Hierbij gaat vooral aandacht uit naar een betere bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer - voetganger, fietser en/of oudere.

Meest ingrijpende maatregel

Ook de komst van de Westparallel speelt een belangrijke rol in het Mobiliteitsplan. Het is verreweg de meest ingrijpende maatregel op het lokale wegennet in de komende jaren. Onder meer omdat het de routekeuze van verkeersdeelnemers in en rond Valkenswaard flink doet veranderen. Uitgangspunt van het Mobiliteitsplan is dat de aanleg van de Westparallel niet leidt tot nieuwe knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

"Het heeft even geduurd"

Er is veel te doen geweest over het concept mobiliteitsplan. De Raad vroeg herhaaldelijk om het plan. "Het heeft even geduurd, maar dat is ook niet meer dan logisch. De besluitvorming over de Westparallel liet langer op zich wachten dan gedacht. En aangezien de keuze voor het tracé van de Westparallel van invloed is op de verkeersstromen, meenden wij die besluitvorming te moeten afwachten. Pas daarna konden wij verder met het mobiliteitsplan. Een kader waaraan we constructief hebben samengewerkt met een klankbordgroep", aldus wethouder Mart Wijnen.

De klankbordgroep is enkele malen bijeen geweest. Vertegenwoordigers van een groot aantal belangengroepen uit Valkenswaard hadden zitting in deze groep en dachten en deden constructief mee.

Uitwerking is volgende stap

Het Mobiliteitsplan is een richtinggevend kader dat straks verder uitgewerkt moet worden. Het college past het plan nog aan op basis van reacties uit de Raad. De opmerkingen van de klankbordgroep wegen daarin mee. Daarna neemt de Raad een definitief besluit over het Mobiliteitsplan. De komende jaren zal een en ander uitgewerkt moeten worden. Ook dat wil het college samen met betrokken inwoners op interactieve wijze doen.

Meerjarig uitvoeringsprogramma

Het Mobiliteitsplan bestaat uit twee delen, te weten het beleidsdeel en het meerjarig uitvoeringsprogramma. In het beleidsdeel geeft de gemeente het toekomstbeeld voor verkeer en vervoer in Valkenswaard weer voor de diverse vervoerswijzen en thema's: auto en vrachtverkeer, fietsverkeer, voetganger en minder validen en educatie en handhaving. In het meerjarig uitvoeringsprogramma wordt weergegeven tot welke maatregelen het verwoorde beleid en de gekozen ambitie kunnen leiden.