Milieubeleidsplan 2012-2013

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.

Op 26 januari 2012 heeft de raad een nieuw milieubeleidsplan vastgesteld voor de periode 2012-2013.

 

Een milieubeleidsplan is niet verplicht maar is richtinggevend voor bovenwettelijke taken. Het voorgaande milieubeleidsplan liep van 2006-2010. In het najaar van 2011 is het nieuwe beleidsplan door burgemeester en wethouders voorbereid en is het plan voor inspraak vrijgegeven.

 

In het coalitieprogramma is onder andere aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Dat is in het milieubeleidsplan vertaald naar de gemeentelijke organisatie, waarin het gaat om duurzaam inkopen en duurzaam ondernemen. Een voorbeeld hiervan is dat bij aanbestedings- en inkooptrajecten gunningscriteria worden opgenomen die zijn gebaseerd op het streven van 85 % duurzaamheid in 2012 en 100% in 2015. Ook is nadrukkelijk aandacht voor klimaatbeleid en duurzaam bouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van onderzoek naar besparing van de openbare verlichting en energiebesparing en energieopwekking bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen. Deze extra aandacht voor duurzaamheid is een belangrijk verschil met het voorgaande beleidsplan.

 

Milieuthema's

Het milieubeleidsplan bevat een breed scala aan milieuthema's waaronder bodem, geluid, lucht, water, natuur en afval. Ook is er weer aandacht voor natuur- en milieu educatie. Bij het opstellen van het milieubeleidplan en het uitvoeringsprogramma zijn medewerkers van de verschillende beleidsterreinen geraadpleegd. In het milieubeleidsplan is aangegeven wat de landelijke, provinciale, regionale of lokale ontwikkelingen zijn op milieugebied. Per milieuthema is aangegeven wat de focus is van het beleidsveld, welke taakstellingen hieruit volgen en met welke producten en projecten deze worden gerealiseerd. Bij sommige milieuthema's wordt verwezen naar meer gedetailleerde beleidsplannen. Een voorbeeld hiervan is het Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 dat in 2011 door het college is vastgesteld.

 

In het uitvoeringsprogramma bij het milieubeleidsplan is een selectie van producten en projecten opgenomen met een uitgebreidere toelichting, onder andere wanneer het wordt uitgevoerd en welke financiële middelen er nodig zijn voor de uitvoering.  

 

U vindt het milieubeleidsplan op de webpagina 'nota's en notities' onder het kopje 'milieu'.