Lage Heide: versterken natuur langs De Dommel

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2014.

De gemeente is op dit moment bezig met  het verlagen/afgraven van grond  en met het verondiepen van sloten nabij De Dommel in het gebied Lage Heide. Hiermee wil zij de natuurwaarden in dit stuk natuur langs de Dommel verhogen. De rivier zelf is Natura-2000-gebied oftewel hoort tot de topnatuur van Europa. Nu ontwikkelt de gemeente dus het terrein naast de beek.

Verschillende weidegebieden worden omgetoverd tot bloemrijk grasland. De gebiedjes worden gescheiden door struweel-hagen, sloten en greppels. Het Broekbos, in de richting van de Dommel, blijft bestaan, maar vlak daarnaast komt een moerassig gebied dat ook en keur  van vogels aantrekt. Om dit laatste te realiseren is de gemeente nu bezig met het afgraven van grond. Hierdoor komen de sloten minder diep te liggen.

Het is in deze wijk dat de gemeente een landgoed wil aanleggen dat de afronding gaat vormen van de toekomstige woonwijk Lage Heide aan de zuidkant van Dommelen. Voor het landgoed is al een terp aangelegd met ruimte voor 5 landgoedwoningen op ruime kavels. Daar omheen komen houtwallen en groenstructuren, passend bij het oorspronkelijk karakter van dit gebied.