Lage Heide: hoge ambitie in duurzaamheid en milieu

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2010.

Een duurzame wijk: dat is onverkort de ambitie die de gemeente Valkenswaard nastreeft in Lage Heide. Bouwen, inrichten en beheren met respect voor mens en milieu. Duurzaamheid wordt daarmee een vaste kwaliteit van Lage Heide.

 

Duurzaamheid is overigens méér dan het nemen van een aantal technische maatregelen. Het omvat thema's als energie, materiaal, afval, gezondheid, stedenbouw en cradle-to-cradle. Deze filosofie gaat er van uit dat gebruikte materialen na hun leven in een nieuw product worden ingezet. Lage Heide biedt kansen voor energiebesparende maatregelen op woningniveau, aangevuld met warmte- en koude-opwekkers, een zongerichte verkaveling en LED in de openbare verlichting.

 

Ook verantwoord waterbeheer hoort daarbij. De watergebonden natuur rond de Dommel blijft behouden en schoon hemelwater wordt afgekoppeld, opgevangen en afgevoerd. Afvalwater wordt opgevangen in een vuilwaterstelsel.

 

Brede groene zone
Tussen Dommeldal en Keersopdal wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. In de praktijk betekent dat een strook van 15 tot 42 meter breed, pal ten zuiden van de toekomstige woonbebouwing. Daarin komt een afwisselende vegetatie met gras, natuurlijke kruiden, wadi's met permanent water, struweel en bomen. Bij de nog aan te leggen Lage Heideweg komt een faunapassage.

 

Groene erfafscheidingen zijn voorgeschreven, maar ook vegetatiedaken en zonnepanelen zullen in het straatbeeld opduiken. Het gebruik van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd. Woningen worden levensloopbestendig gebouwd en kunnen dus lang mee. Waar hout wordt toegepast (zitelementen, speeltoestellen e.d.) zat dat voornamelijk hout met FSC-keurmerk zijn.