Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht elke gemeente om jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te verrichten onder de cliënten van Wmo-voorzieningen. Hierin wordt de tevredenheid gemeten over de kwaliteit van voorzieningen, de aanvraagprocedures en het effect van de voorzieningen.

Tevredenheid over resultaten onderzoek

Het Wmo-cluster is zeer tevreden met de resultaten van het onderzoek. Onderstaande conclusies uit het onderzoek bevestigen dit standpunt.

  • Gemiddeld is negen op de tien cliënten tevreden of zelfs zeer tevreden over de wijze waarop de aanvraag verlopen is.
  • Wanneer men aangaf informatie te hebben ontvangen, vond men deze informatie ook allemaal duidelijk.
  • Cliënten zijn in ruime mate tevreden over alles wat met de hulp bij het huishouden te maken heeft.
  • Vrijwel alle cliënten met een woningaanpassing zijn (zeer) tevreden. Dit is overigens een landelijke trend.
  • 91% van de cliënten is tevreden over zijn of haar rolstoel.

In het onderzoek zijn daarnaast enkele aandachtspunten benoemd. De aandachtspunten zijn actief opgepakt door het Wmo-cluster.

Onafhankelijk adviesbureau

Het onderzoek is uitgevoerd door Companen. Companen is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau. Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête. In totaal zijn 90 cliënten bevraagd over de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen. In de vragenlijst hebben alle respondenten de verschillende aspecten beoordeeld op basis van een zogenaamde vijfpuntsschaal: zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden tot zeer tevreden.