Informatieavonden voorkeursalternatief Grenscorridor N69

Dit item is gearchiveerd op 21-01-2011.

Op 19 en 20 januari 2011 houdt de provincie Noord-Brabant twee informatieavonden over het gekozen voorkeursalternatief Grenscorridor N69.

 

Deze informatieavonden vinden plaats op:

  • Woensdagavond 19 januari: Zalencentrum 't Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre;
  • Donderdagavond 20 januari: Theater De Kattendans, Eerselsedijk 4 in Bergeijk.

 

Beide avonden beginnen om 19:30 uur en duren tot 21.00 uur. De avonden zijn bedoeld om informatie te verstrekken over het gekozen voorkeursalternatief en om een ieder de kans te geven hierover vragen te stellen. U bent van harte welkom op deze avonden.

 

Op 16 december 2010 hebben alle 25 betrokken partijen gekozen voor een voorkeursalternatief waarmee bereikbaarheids- en leefbaarheidproblemen in het gebied rondom de N69 het beste opgelost kan worden. Dit voorkeursalternatief is betreft: Nul Plus + West Parallel 1+ Gebiedsimpuls. Nulplus betreffen optimaliseringsmaatregelen welke deels al snel tot uitvoering kunnen worden gebracht. West Parallel 1 betreft een nieuwe infrastructurele verbinding tussen Dommelen Zuid en de A67 met een aansluiting ter hoogte van Veldhoven Zuid. De gebiedsimpuls betreffen maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteiten op het gebied van natuur, landschap, recreatie, landbouw en water worden versterkt.

 

Voor dit alternatief is gekozen op basis van onderzoeken zoals omschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op deze notitie heeft een ieder kunnen inspreken en zijn of haar mening kunnen geven tijdens werkateliers die in september hebben plaats gevonden.

 

De samenwerkende partijen hebben op 16 december het voornemen uitgesproken dit voorkeursalternatief verder uit te willen gaan werken en nadere afspraken te willen gaan maken over de uitvoering daarvan. De wijze waarop ze dit willen gaan doen hebben ze vastgelegd in een concept Gebiedsakkoord. In februari willen ze gezamenlijk een verklaring ondertekenen waarin dit voornemen wordt bevestigd. Voor die tijd willen de partijen dit voornemen echter graag bespreken met hun achterbannen en een ieder de gelegenheid geven om te reageren tijdens de bovengenoemde informatiebijeenkomsten op 19 en 20 januari aanstaande.

 

In het voorjaar 2011 zal dit voorkeursalternatief dan ruimtelijk worden verankerd middels een herziening van de Provinciale Structuurvisie, inclusief plan milieueffectrapportage. Daarop is ook wettelijk inspraak mogelijk door een ieder.