Informatieavonden provincie over N69

Dit item is gearchiveerd op 29-09-2011.

Op 17 juni jl. hebben bestuurders de regio in overgrote meerderheid gekozen voor de Westparallel-Plus als voorkeursalternatief voor de gebiedsopgave Grenscorridor N69. Een integrale oplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidproblematiek in deze regio inclusief een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. In totaal werken 25 belanghebbende partijen daaraan samen om de regio tussen Eindhoven en de Belgische grens (Grenscorridor N69) duurzaam te verbeteren. Het voorkeursalternatief 'Westparallel Plus' bestaat uit de aanleg van nieuwe infrastructuur (gecombineerd met afwaardering van de huidige N69), maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren en een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit te geven.

 

Voorkeursalternatief Westparallel Plus
De nieuwe infrastructurele verbinding, 'de Westparallel', loopt tussen Valkenswaard-Zuid en de A67 bij Veldhoven. Waarmee het doorgaand internationale (vracht)verkeer een nieuwe route krijgt. Het noordelijk deel van de bestaande N69 wordt een 60 km weg. De nieuwe weg is een 2 x 1 baans 80 km per uur-weg met 3 aansluitingen op het lokale wegennet. Bij de inpassing van de weg wordt rekening gehouden met de beken het landschap en de landbouw. De exacte ligging van de weg en de 3 aansluitingen op het onderliggende wegennet worden pas bepaald, nadat het zoekgebied in de Structuurvisie is vastgesteld. Naast nieuwe infrastructuur komen er ook Nulplusmaatregelen ten behoeve van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Ook een pakket aan ruimtelijke maatregelen, de Gebiedsimpuls, ten behoeve van natuur, water, landbouw, landschap en recreatie behoort tot deze totaaloplossing.

 

Informatieavonden
Op 12 juli 2011 hebben Gedeputeerde Staten de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E Grenscorridor N69 in ontwerp vastgesteld. De Structuurvisie ligt van 20 juli tot en met 5 oktober 2011 voor iedereen ter inzage. Om u te informeren over het voorkeurstracé voor de nieuwe infrastructuur uit het voorkeursalternatief en de Structuurvisie en om u de gelegenheid te geven vragen te stellen, organiseert de provincie Noord-Brabant twee informatieavonden:

  • maandag 26 september 2011 - van 19.30 tot 22.00 uur - Veldhoven, Partycentrum 't Witven, Runstraat 40
  • woensdag 28 september 2011 - van 19.30 tot 22.00 uur - Valkenswaard, Zaal Speeltuin Geenhoven (gewijzigde locatie!), Hoppenbrouwers 15.

 

Het programma bestaat uit:

  • presentatie van het voorkeursalternatief Westparallel Plus
  • de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Aanmelding
U bent van harte welkom op een informatieavond. We stellen het erg op prijs als u zich van te voren aanmeldt via N69@brabant.nl. Dan kunnen we rekening houden met het te verwachten aantal personen.

 

Meer informatie over de terinzagelegging van de Structuurvisie kunt u vinden op www.brabant.nl/N69.