Informatieavond rioolvoorzieningen Dommeldal

Dit item is gearchiveerd op 13-01-2011.

Op woensdag 12 januari organiseert de gemeente Valkenswaard een informatiebijeenkomst over aan te leggen rioolvoorzieningen in het Dommeldal (tussen de wijken Schepelweijen en 't Gegraaf).

 

De avond vindt plaats in zalencentrum De Bontekoe (voorheen De Graver) aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard en begint om 19.30 uur.

 

Inhoud informatiebijeenkomst
Tijdens de avond geven medewerkers van de gemeente uitleg over de aanleg van twee bergbezinkbassins in het Dommeldal, tussen Dommelen en 't Gegraaf. Ook wordt de tracébepaling toegelicht van een aanvoerleiding naar een bergbezinkbassin en een rioolverzwaring. Daarnaast komen de procedures aan bod die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de rioolvoorzieningen, zoals aanlegvergunningen voor de aanvoerleidingen en een bestemmingsplan voor de bergbezinkbassins. Uiteraard is er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen en suggesties naar voren te brengen.

 

Achtergrond plan rioolvoorzieningen
Bij langdurige en hevige regenval is de capaciteit van het Valkenswaardse rioolstelsel te klein en wordt via een aantal overstorten het rioolwater geloosd op de Dommel. De Wet verontreiniging oppervlaktewater staat echter niet meer toe dat er op deze manier op de Dommel geloosd wordt. De gemeente gaat daarom rioolvoorzieningen aanbrengen die het aantal overstorten, de hoeveelheid overstortwater en de hoeveelheid vervuiling in het overstortwater, aanzienlijk beperken en verlagen.
Om dit te realiseren is - in nauw overleg met waterschap De Dommel - een plan ontwikkeld waarbij het overstortwater van de huidige overstorten terecht komt in twee aan te leggen rioolleidingen, één aan de kant van Dommelen (nabij Schrijnerwei) en één aan de kant van Valkenswaard (nabij Weegbree/Kornoeljelaan). Deze rioolleidingen verzamelen dus het overstortwater en voeren dit naar een bergbezinkbassin. In een bergbezinkbassin wordt het meeste vuil uit het overstortwater door bezinking verwijderd. Het bergbezinkbassin krijgt een overloop met een lozingspunt op de Dommel. De verzamelriolen en de bergbezinkbassins worden na de regenbui leeggepompt. Het rioolwater wordt daarbij terug gepompt in het rioolstelsel en stroomt vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap De Dommel in Eindhoven.

 

Het tracé van de rioolleidingen en de locaties van de beide bergbezinkbassins worden zorgvuldig gekozen. De gemeente houdt hierbij rekening met de locatie van bomen, de eigendomssituatie (zoveel mogelijk op grond van de gemeente), het voorkomen van overlast en de toekomstige inrichting van het Dommeldal.

 

Meer informatie
Direct omwonenden van het plangebied en belanghebbenden worden per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. De informatieavond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden.
Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie (ROE) van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083 699.