Informatieavond plan Dommelkwartier op 14 februari

Dit item is gearchiveerd op 09-03-2011.

Voorontwerp bestemmingsplan Dommelkwartier ter inzage.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het voorontwerp bestemmingsplan Dommelkwartier vrijgegeven voor overleg en inspraak. Het plan ligt met ingang van donderdag 10 februari 2011 gedurende 4 weken (dus tot en met woensdag 9 maart) voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Daarnaast is het plan in te zien in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Het plan is vanaf 10 februari ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Op maandag 14 februari organiseert de gemeente een informatieavond over plan Dommelkwartier. Deze avond vindt plaats in zalencentrum de Bontekoe aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard en begint om 19.30 uur. Op deze avond wordt plan Dommelkwartier nader toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een inspraakbijeenkomst. Op deze avond is het mogelijk om op het plan te reageren maar is het niet mogelijk een mondelinge inspraakreactie te geven. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de gemeente. Ook kunt u een schriftelijke inspraakreactie indienen.

 

Inhoud plan
Plan Dommelkwartier bestaat uit 3 deelgebieden, te weten:

  • Woningbouwlocatie Weegbree
  • Woningbouwlocatie Hoppenbrouwers
  • Het Dommeldal

 

Het totale plan voorziet in de ontwikkeling van 180 woningen, de realisatie van een kantoorgebouw en mogelijk een zorgcomplex. Locatie Weegbree is gelegen ten noorden van de straat genaamd Weegbree. Deze straat is momenteel de noordgrens van de woonwijk 't Gegraaf. Op locatie Weegbree zijn circa 110 woningen gepland. De andere woningbouwlocatie binnen plan Dommelkwartier betreft Hoppenbrouwers. Dit is het gebied tussen de Tienendreef en de Lijsterbeslaan. In Hoppenbrouwers zijn circa 70 woningen geprojecteerd. Ook is er binnen deze locatie een kantoorgebouw gepland. Hier zal zich naar alle waarschijnlijkheid de Rabobank Valkenswaard-Waalre vestigen.

 

Naast de ontwikkeling van de woningbouwlocaties, worden binnen het plan circa 40 hectaren van het Dommeldal nader ontwikkeld. Naast ecologische verbeteringen, zullen stevige investeringen worden gedaan om het Dommeldal zowel landschappelijk als recreatief fraaier te maken. Hiermee wordt een forse bijdrage geleverd aan de totale operatie met betrekking tot de Dommel als ecologische ader (van de Belgische grens tot aan Den Bosch). Via het ontwikkelen van nieuwe woningen op de locaties Weegbree en Hoppenbrouwers wordt de natuurontwikkeling binnen het Dommeldal gefinancierd. Met name vanwege de unieke ambities voor natuurontwikkeling, wordt het plan Dommelkwartier ondersteund door Vereniging Natuurmonumenten.

 

Procedure
Het plan wordt nu als voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het doel van de tervisielegging is om het draagvlak voor plan Dommelkwartier te polsen. Iedereen kan een inspraakreactie indienen op het voorontwerpplan bij het college van Valkenswaard. Deze reacties zullen zorgvuldig door de gemeente worden beoordeeld en worden betrokken bij het optimaliseren van plan Dommelkwartier. Alle inspraakreacties worden van een antwoord voorzien. In de verdere procedure van het bestemmingsplan krijgt iedereen nogmaals de mogelijkheid om een mening over het plan te geven via het indienen van zienswijzen. Pas ná de behandeling van alle zienswijzen wordt het plan aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

 

Contactpersoon (projectleider) voor plan Dommelkwartier is de heer M. van Gessel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente. Mevrouw C. Vossen is de projectassistente voor dit plan. Met vragen over plan Dommelkwartier kunt u contact opnemen met één van deze medewerkers via telefoonnummer 040-2083612.