Informatieavond nieuwbouw 'De Vlaswiek' op 8 juni

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2011.

Op woensdag 8 juni aanstaande organiseert onderwijsstichting Skozok (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit) een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden over de nieuwbouw van basisschool 'De Vlaswiek' aan de Van de Venstraat 1B in Valkenswaard.

 

Aan deze avond zullen ook de toekomstige gebruikers (school, kinderopvang, peuterspeelzaal) de gemeente Valkenswaard, bouwprojectbureau Laride en architectenbureau KDV meewerken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de aula van basisschool 'De Vlaswiek'.

 

Brede School in plaats van huidige Vlaswiek
In plaats van de huidige basisschool De Vlaswiek wordt een zogeheten Brede School gebouwd met daarin ook kinderopvang en een peuterspeelzaal. Om de samenwerking te bekrachtigen ondertekenden de betrokken partners Skozok, gemeente Valkenswaard, Kinderstad, Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard, op 25 mei een samenwerkingsovereenkomst. De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op de huidige locatie van de 'Vlaswiek'. De start van de nieuwbouw is gepland voor het najaar 2011. De planning is om in november het bestaande gebouw te slopen en medio december te starten met de nieuwbouw. De totale bouwfase zal circa één jaar in beslag nemen. De school zal tijdelijk (gedurende een jaar) worden gehuisvest in een noodgebouw. Het is de bedoeling om dit tijdelijke gebouw te vestigen op een deel van het 'Warandeveldje' op de hoek Wolbergstraat - Warande.

 

Informatieavond
Tijdens de informatieavond op 8 juni wordt een toelichting gegeven op de bouwontwikkeling van de nieuwbouw, op de tijdelijke huisvesting en op de planning van de werkzaamheden. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

 

Procedure vergunningen
Voor zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd met een uitgebreide procedure. Dat betekent dat de gemeente op de ingekomen vergunningsaanvraag eerst een ontwerpbesluit neemt en dit publiceert. Hierop kunnen reacties worden ingediend. Als de vergunning wordt verleend wordt ook deze gepubliceerd en kan ook hierop gereageerd worden.

 

Skozok heeft enige tijd geleden de vergunningsaanvraag ingediend voor de tijdelijke huisvesting. De gemeente heeft hierop nu een ontwerpbesluit genomen. Dat wordt gepubliceerd op 1 juni op de gemeentepagina in de Kempener Koerier en op deze website. Tot en met 13 juli kan iedereen reageren bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Na afloop van de termijn wordt overwogen of de vergunning verleend wordt.

 

Voor de ontwikkeling van de nieuwbouw geldt eenzelfde procedure. Het vergunningsverzoek hiervoor is nog niet ingediend.

 

Informatie
De omwonenden van het plangebied zijn per brief uitgenodigd voor de informatieavond. Ook andere belangstellenden zijn welkom op 8 juni. Met inhoudelijke vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer W. Dirx 040-2012908, directeur van basisschool 'De Vlaswiek'. Met vragen over de vergunningsprocedure kunt u terecht bij de heer N. Sharifi 040-2083432, van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenswaard.