Herontwikkeling voormalig LTS-terrein

Dit item is gearchiveerd op 05-08-2011.

Het voormalig terrein van de LTS aan Waalreseweg 45, is inmiddels geheel gesaneerd. De schoolgebouwen zijn gesloopt en het terrein ligt momenteel braak. De gemeente Valkenswaard streeft naar een verantwoorde herinvulling van het terrein. De invulling dient in elk geval uit te gaan van woningbouw. Een nieuwe invulling dient stedenbouwkundig verantwoord te zijn en voorzien van een programma dat past binnen het gemeentelijk woningbouwkader. Daarnaast dient aandacht uit te gaan naar aspecten als ontsluiting en de relatie met de omgeving.

 

Zeven voorstellen
Om een beeld te krijgen van wat een verantwoorde ontwikkeling op het LTS-terrein zou kunnen zijn, heeft de gemeente een aantal marktpartijen uitgenodigd om voor het LTS-terrein een herinrichtingsvoorstel in te dienen, een zogenoemde 'marktconsultatie'. Dit heeft uiteindelijk zeven voorstellen opgeleverd. De voorstellen bieden steun aan de gemeente over wat zij op de locatie wel en wat zij bijvoorbeeld absoluut niet wil realiseren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen de voorstellen een winnaar te kiezen. Het uiteindelijke doel van de marktconsultatie is om te komen tot een Programma van Eisen waarlangs een eventuele herontwikkeling van het terrein tot stand zal kunnen/moeten komen.

 

Overleg met raad en bewoners
Om een breed gedragen Programma van Eisen op te kunnen stellen, is het college in overleg getreden met de gemeenteraad en bewoners. Tijdens een themabijeenkomst op 23 juni 2011 is aan de hand van de zeven voorstellen met elkaar gesproken over wat wel en niet wenselijk is binnen de totale herontwikkeling. Hierbij is een en ander gepresenteerd via een 3-dimensionale weergave. Voor de gemeente Valkenswaard betreft dat een nieuwe wijze van visualiseren en biedt veel mogelijkheden om plannen van alle kanten te bezien en te ervaren.

 

De themabijeenkomst heeft een aantal richtinggevende uitspraken opgeleverd. Deze worden meegenomen in een concrete formulering van een programma van eisen inclusief het nader uitwerken van een stedenbouwkundig voorstel. Naar verwachting kan de raad eind 2011 worden geïnformeerd over de volgende stap in het ontwikkelproces voor het LTS-terrein.

 

Voor de presentatie van de raadsbijeenkomst van 23 juni jl. klik hier.

 

Informatie
Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer M. van Gessel (projectleider LTS-terrein gemeente Valkenswaard) en/of mevrouw C. Vossen (projectassistente LTS-terrein gemeente Valkenswaard).