Handhavingsjaarverslag 2011 vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2012.

Op 11 september heeft het college het handhavingsjaarverslag over 2011 vastgesteld.

De verplichting tot het opstellen van een handhavingsjaarverslag vloeit voort uit het Besluit Omgevingsrecht. Sinds de komst van dit besluit in 2010 is de vorm van het handhavingsjaarverslag ook veranderd. Waar het handhavingsjaarverslag eerst van kwantitatieve aard was, kijken we nu ook vooral naar de kwaliteit.

Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit het jaarverslag:

  • er is een start gemaakt met de Horeca Lawaai (HOLA-)metingen waarmee de gemeente sinds 2012 handhavend op kan treden tegen overtredingen van geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit;
  • naast inhalen van handhavingsachterstanden zijn ook achterstanden van reguliere bouwcontroles weggewerkt;
  • van de vijf doelstellingen uit het coalitieprogramma 2010-2014 zijn er inmiddels vier gerealiseerd, namelijk: rechtvaardige handhaving op basis van vastgestelde strategie, regelen meldpunt overlast evenementen, aanpak overtredingen van geluidsnormen (zie HOLA- metingen), sluitingstijden horeca vaststellen en handhaven om verstoring weekendnachtrust in centrum te verminderen en optreden tegen verstoring van openbare orde en nachtrust. Met de vijfde doelstelling- inhalen handhavingsachterstanden - zitten we zeer goed op de rit;
  • bij de Bijzondere OpsporingsAmbtenaren (BOA's) is het BOA Registratiesysteem (BRS) succesvol ingevoerd. Het BRS is een systeem voor de registratie van alle handhavingshandelingen, waarnemingen, waarschuwingen en maatregelen, gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem. Daarnaast zijn de BOA’s wijkgericht gaan werken;
  • de werkwijze van het team Vergunningen, toezicht en handhaving is onder de loep genomen om deze efficiënter en waar mogelijk eenvoudiger te maken.

Voor belangstellenden is het volledige handhavingsjaarverslag 2011 te raadplegen op deze website kies in de groene 'balk' voor 'wonen, verkeer en veiligheid' en vervolgens voor 'handhaving'.