Gemeente geeft impuls aan beoefening van poëzie

Dit item is gearchiveerd op 31-10-2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft op 4 september jl. het besluit genomen om geen opvolger aan te stellen voor scheidend stadsdichter Frans Hoppenbrouwers. De heer Hoppenbrouwers legt aan het eind van het jaar zijn functie neer. Hij heeft dan het stadsdichterschap bijna acht jaar lang vervuld.

Dichters van de statuur en met het oeuvre van Frans Hoppenbrouwers zijn, op zijn zachtst gezegd, dun gezaaid. Vandaar dat het college heeft besloten geen opvolger voor hem aan te wijzen, maar op een andere manier een impuls te geven aan de poëziebeoefening in Valkenswaard - namelijk in de vorm van een (in principe jaarlijkse) dichtwedstrijd.

Cultuurbeleid

Literatuur is één van de aandachtspunten binnen het gemeentelijk cultuurbeleid, zoals dat is geformuleerd in de Cultuurnota gemeente Valkenswaard 2012-2015, die op donderdag 27 september ter besluitvorming voorligt in de gemeenteraad. Ook in de Toekomstvisie 2030 wordt uiteengezet dat Valkenswaard een gemeente wil zijn en blijven met een zo compleet en divers mogelijk aanbod aan voorzieningen en initiatieven op tal van terreinen, waaronder cultuur. Daarom is een impuls voor de literatuur (en meer specifiek: de poëzie) op zijn plaats, want op dit moment is binnen het geheel van culturele initiatieven in Valkenswaard de literatuur relatief ondervertegenwoordigd.

Uitwerking

Vanaf het jaar 2013 is budget beschikbaar voor de organisatie van een poëziewedstrijd. In de komende maanden worden de plannen voor die wedstrijd verder uitgewerkt. Uiteraard zijn er verschillende mogelijkheden:

  • jaarlijks een wedstrijd voor poëzie of misschien afwisselend poëzie en proza
  • jaarlijks een wedstrijd voor kinderen/jongeren of afwisselend kinderen/jongeren en volwassenen
  • uitsluitend binnen of ook buiten Valkenswaard of misschien in eerste instantie alleen binnen en later ook buiten Valkenswaard
  • thematisch of vrij, specifieke dichtvormen of vrije keuze.

Zoals gezegd, het initiatief wordt in de komende periode nader uitgewerkt. Zeker is in elk geval dat geprobeerd wordt om aan de wedstrijd een zo breed mogelijk draagvlak te bieden en een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door het basis- en het voortgezet onderwijs erbij te betrekken. Dat laatste spreekt eigenlijk voor zich: wie literatuurbeoefening wil stimuleren dient zich zeker ook op kinderen en jongeren te richten.

Het college is van mening dat met deze poëziewedstrijd het zogeheten 'culturele palet' in de gemeente Valkenswaard weer iets completer wordt. En daarmee wordt voldaan aan de wensen die in het gemeentelijk beleid worden geformuleerd en bovendien, zo verwacht het college, aan de wensen van publiek en (aspirant-)dichters.