Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Dit item is gearchiveerd op 24-04-2011.

Met dagtekening 28 februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2011. Op deze aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Het aanslagbiljet bevat de reguliere belastingen, zoals onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Op het aanslagbiljet staat tevens de nieuwe WOZ-waarde. In 2010 heeft de gemeente alle onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond, opnieuw getaxeerd. De WOZ- waarde is vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2010. Dit is een gevolg van de Wet WOZ die voorschrijft dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. De gemeente taxeert de waarde van uw woning of bedrijfspand via marktgegevens die het niveau per 1 januari 2010 weergeven. Alleen bij een verbouwing of als uw pand op een andere manier is gewijzigd, mag de gemeente uitgaan van de situatie op 1 januari 2011 maar naar het waardeniveau op 1 januari 2010.

OZB
Iedereen die op 1 januari 2011 eigenaar was van een onroerende zaak ontvangt een aanslag voor het eigenaargedeelte van de OZB. Als u uw pand in de loop van het belastingjaar verkoopt (ook al is dit bijvoorbeeld op 10 januari) bent u toch over het gehele jaar OZB verschuldigd. Bij de aankoop of verkoop van een onroerende zaak wordt het eigenarendeel van de OZB en rioolrecht meestal door de notaris verrekend.

De tarieven van de OZB zijn berekend op basis van een percentage van de WOZ-waarde. De Gemeenteraad heeft de tarieven voor 2011 als volgt samengesteld:

OZB woningen
Eigenaar (code 1) 0,0896% van de WOZ-waarde
OZB niet -woningen
Eigenaren (code 11)  0,1622% van de WOZ-waarde
Gebruikers (code 12)  0,1250% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het aantal personen dat een huishouden telt. De grootte van het huishouden wordt gemeten op 1 januari van het jaar of vanaf het moment dat u in de gemeente Valkenswaard komt wonen. Ook daarom moet u eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie of uw adres steeds zo snel mogelijk doorgeven aan het klantcontactcentrum van de gemeente.

Eenmalige teruggave
Elk huishouden ontvangt dit jaar een eenmalige teruggave afvalstoffenheffing. Alleenstaanden krijgen € 7,50 en meerpersoonshuishoudens ontvangen € 15,00 retour. De situatie op 1 januari 2011 is hierbij het uitgangspunt. Indien u op 1 januari 2011 stond ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie heeft u recht op een teruggave. Het bedrag is verrekend met het totaalbedrag van de aanslag.

Bij personen met een één- of meerpersoonshuishouden die kwijtschelding hebben, wordt de teruggave verrekend met het totaalbedrag van de aanslag.

Tarief afvalstoffenheffing
Alleenstaande (code 1) € 210,00
Meerpersoonshuishouden (code 2) € 336,00

Rioolheffing
Eigenaren van een op de gemeentelijke riolering aangesloten onroerende zaak moeten een vast bedrag aan 'eigenaren rioolheffing' betalen.

Met de invoering van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is de kosten toerekening van de rioolheffing gewijzigd. Vanaf 2011 is de gemeente verplicht een kostentoerekening op de verbrede zorgplicht voor de gemeente toe te passen. De gemeente heeft namelijk naast de afvalwater- en hemelwaterzorgplicht de grondwaterzorgplicht als watertaak erbij gekregen. De gemeente is bezig met het opstellen van een verbreed gemeentelijk rioleringsplan welke in 2011 aan de Gemeenteraad wordt aangeboden. In dit plan is aangegeven hoe we de komende jaren omgaan met het beheer en onderhoud van de riolering, het inzamelen van afvalwater en regenwater.

Op basis van de kosten voor het beheer en onderhoud van de riolering en de noodzakelijke vervangingen die in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan staan, is de rioolheffing voor 2011 vastgesteld. Het tarief voor rioolheffing bedraagt dit jaar € 190,00.

Bezwaar: binnen zes weken
Indien u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U doet dat door een brief te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Valkenswaard, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven.

Vermeld op uw bezwaarschrift het belastingjaar en het biljetnummer en vergeet niet de datum, uw naam, adres en handtekening in uw brief te zetten. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u overigens niet van uw betalingsverplichting. U dient de aanslag dus gewoon te voldoen. Wél kunt u schriftelijk uitstel van betaling aanvragen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Valkenswaard, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. Uitstel van betaling wordt alleen verleend voor het, door u aan te geven, omstreden bedrag.

Taxatieverslag
Iedereen die een aanslagbiljet met daarop een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan de gemeente verzoeken om een taxatieverslag. Via het WOZ-portaal op www.valkenswaard.nl onder de button 'loketten' kunt u het taxatieverslag inzien. Het is ook mogelijk om met behulp van uw DigiD het taxatieverslag op te vragen. Voor de niet-woningen is het niet mogelijk om het taxatieverslag te bekijken via het WOZ-portaal. U kunt het taxatieverslag wel opvragen via e-mail: belastingen@valkenswaard.nl. Wie geen Internet tot zijn of haar beschikking heeft, kan het taxatieverslag ook telefonisch opvragen van maandag tot en met donderdag van 09.00 -16.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur op telefoonnummer 040-20 83 444.

Kwijtschelding
Indien u niet in staat bent om de aanslag te betalen, bestaat de mogelijkheid kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing tot een bedrag van maximaal € 175,00. Of u daar daadwerkelijk voor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft en geen vermogen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor een verzoek om kwijtschelding kunt u een formulier en brochure ophalen bij de centrale balie van het gemeentehuis. Uw verzoek dient uiterlijk 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij ons binnen te zijn.

Wanneer er vorig jaar aan u kwijtschelding is toegekend en uw recht op kwijtschelding is geautomatiseerd vastgesteld, dan hoeft u geen handmatige aanvraag meer in te dienen. De kwijtschelding staat dan al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing heeft plaatsgevonden d.m.v. vergelijking van bestanden van de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Uitkeringsinstantie Werkgevers Verzekeringen. Deze bestandsvergelijking is uitgevoerd door het Inlichtingenbureau.

Betaling
Voor de aanslag gemeentelijke belastingen zijn twee betaaltermijnen. De eerste termijn vervalt op 31 maart 2011 en de tweede en laatste termijn op 31 mei 2011. De termijnbedragen kunnen door middel van de bijgevoegde acceptgiro worden betaald. Alleen wanneer een gedeelte is betaald vóór 31 maart 2011 ontvangt u een vervolgacceptgiro met het restant te betalen bedrag.

Als u een machtiging voor automatische incasso van het aanslagbedrag heeft afgegeven dan wordt het bedrag automatisch in tien maandelijkse termijnen afgeschreven. De eerste termijn vervalt dan op 31 maart en de laatste termijn op 31 december 2011. Als u wilt profiteren van het maximum aantal van tien maandtermijnen, moet u de machtigingskaart wel direct opsturen. Stuurt u de machtigingskaart later in, dan wordt het aantal maandtermijnen minder en daarmee het maandelijks te betalen bedrag hoger. Indien het totaalbedrag van de aanslag minder dan € 50,00 of meer dan € 2.000,00 bedraagt, kan er geen gebruik worden gemaakt van automatische incasso.

Heeft u nog geen machtiging afgegeven en wilt u dat alsnog doen dan kunt u de machtigingskaart op de bijsluiter invullen en afgeven op het gemeentehuis of opsturen naar; gemeente Valkenswaard, tav de invorderingsambtenaar, Antwoordnummer 26, 5550 WB Valkenswaard.

Te laat of te weinig betaald
Wanneer u zich niet houdt aan de betalingstermijnen, krijgt u te maken met extra kosten. Kostenverhogende maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verzenden van een aanmaning. Bij geen reactie kan dit weer tot een dwangbevel leiden. De kosten van de aanmaning en het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het verschuldigde bedrag.

Nalezen
Samen met de belastingaanslag ontvangt u ook de bijsluiter gemeentelijke belastingen 2011. Daarin kunt u alles nog eens nalezen. Daarnaast vindt u op het WOZ-portaal van de gemeentelijke website meer informatie over de gecombineerde aanslag gemeente belastingen. Heeft u toch nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 040-208 34 44. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.