Extra raadsvergadering op 9 juni: Nota Kaders Begroting 2012-2015

Dit item is gearchiveerd op 10-06-2011.

Op 9 juni is er een speciale vergadering van de raad die geheel gewijd zal zijn aan de Nota Kaders Begroting 2012 - 2015.

 

Tijdens deze vergadering zal de gemeenteraad (beleids)keuzen en kaders bepalen - eventueel aangevuld met richtinggevende uitspraken - waarbij een meerjarig sluitend financieel perspectief wordt bewerkstelligd. Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

 

Kaders bepalen voor begroting
De gemeenteraad bepaalt ieder jaar de kaders voor de gemeentelijke begroting. Om dit te kunnen doen, schrijft de Financiële Beheersverordening voor dat het college de gemeenteraad een Nota Kaders Begroting aanbiedt met daarin informatie over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In de Nota wordt verder een globaal inzicht gegeven in de te verwachten financiële en reservepositie van het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren.

 

Onlangs heeft het college de Nota Kaders Begroting 2012 - 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de Nota is op te maken dat in 2012 en volgende jaren (nog) verder fors bezuinigd moet worden. Het meerjarenperspectief 2012 – 2015 geeft namelijk een oplopend negatief beeld van € 412.636,-- negatief in het jaar 2012 oplopend naar € 1.407.513,-- negatief in het jaar 2015.

 

Raad maakt beleidskeuzen
Bij de behandeling van de nota zal de gemeenteraad (beleids)keuzen kenbaar maken, kaders aangegeven en richtinggevende uitspraken doen. Als handreiking is onlangs de Meerjarenkeuzenota aangeboden aan de raad.
Dit jaar zijn ook de burgers betrokken bij de samenstelling van de nota. Gedurende enkele weken was het voor burgers mogelijk om via e-mail of via de brievenbus op het gemeentehuis mogelijk hun bezuinigingsideeën te deponeren. In totaal hebben er 19 bewoners van de gemeente gereageerd op deze oproep en hun idee ingezonden. Een groot deel van de ideeën zijn opgenomen als bezuinigingskeuze. Daarnaast zijn alle ingezonden ideeën opgenomen in de bijlage van de Meerjarenkeuzenota 2011.

 

De Nota vormt, met daarbij de uitkomsten van de behandeling door de raad, de basis waarop het college vervolgens de gemeentebegroting voor het jaar 2012 samenstelt. Alle opties en mogelijkheden zijn opengelaten, zodat de gemeenteraad zelf de prioriteiten kan aangeven. Het college heeft er ook niet voor gekozen om de gemeenteraad een sluitend meerjarenperspectief aan te bieden.

 

Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, Hofnar 15. Daarnaast ligt het besluit ook ter inzage bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft en ook kunt u ze vinden op deze site: Nota Kaders Begroting 2012-2015.